بررسی زیرساختارهای نوآوری طراحی‌محور، مروری بر کاربرد هرمنوتیک در طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار دانشکدۀ طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله بر این پیش‌فرض استوار است که برای رسیدن به خلاقیت در طراحی باید به روش‌های آفرینش معنا و مفاهیم جدید در علوم انسانی، همانند روش‌های خلاقیت از دیدگاه فنی توجه شود. بر همین مبنا، زیرساختارهای نوآوری طراحی‌محور برای خوانندۀ فارسی‌زبان گشوده می‌شود تا امکان انطباق آن با مفاهیم بومی خود را فراهم آورد. در این راستا، هرمنوتیک چارچوبی نظری برای خلاقیت در طراحی در نظر گرفته می‌شود. پس از ارائه و معرفی مفهوم هرمنوتیک و بررسی سیر تاریخی کاربردی‌سازی آن در فرایند طراحی، به بررسی روش‌ها و مدل‌های کاربردی‌سازی این شاخه در طراحی پرداخته می‌شود و دو مدل استعاره و روایت استخراج می‌شود. سپس دربارۀ مدل استعاره در قالب چند مثال مشروح، چه از کار طراحان گذشته و چه از یافته‌های نگارندگان، بحث می‌شود. در نهایت، مدل روایت و مدل‌سازی سایر مفاهیم به‌کاررفته در هرمنوتیک، به اجمال بررسی می‌شود. ارزش این پژوهش برای طراحانی است که می‌خواهند در عین حفظ نگاه روشمند به طراحی، به امکان‌سنجی و امکان‌سازی برای خلاقیت با توجه به محدودیت‌های بازار و امکانات بیندیشند و مایل‌اند خلاقیت در طراحی، قابل مدیریت و پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها


احمدی‌، بابک (1370)، ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران.
احمدی، بابک (1374)، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، تهران.
بلایشر، جوزف (1389)، گزیدۀهرمنوتیکمعاصر، ترجمۀ سعید جهانگیری، نشر پرسش، آبادان.
پالمر،‏‫ ریچارد ای ‏(1377)، علم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفۀ شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، نشر هرمس‌،تهران.
توران، امداد (1389)، تاریخ‌مندیفهمدرهرمنوتیکگادامر،جستاریدر“حقیقتوروش»، ترجمۀ امداد توران، نشر بصیرت، تهران.
رجبی نژاد،پروانه؛ حسامی، منصور(1393)، بررسی هرمنوتیک پل ریکوروتاویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان، نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دورۀ 19، شمارۀ 3 ، صص26-19.
ریکور، پل؛ نیچه، فردریش و دیگران (1389)، هرمنوتیک مدرن گزیدۀ جستارها، ترجمۀ بابک احمدی، مهران مهاجر، محمد نبوی، نشر مرکز، تهران‌.
ریکور،پل (1381)، استعاره و مسئله اصلی هرمنوتیک ،ترجمۀ حمید بهرامی راد،  نشریۀ زیباشناخت، شمارۀ 7، صص 85-98.
ریکور،پل وگادامر، هانس گئورگ (1388)، هنروزبان، چهار مقاله، یک
گفتگو
، ترجمۀ مهدی فیضی، نشر رخداد نو، تهران.
ریکور، پل (1383)، زمان و حکایت، کتاب اول:پیرنگ و حکایت تاریخی، ترجمۀ مهشید نونهالی، چاپ اول، انتشارات گام نو، تهران
ساروخانی، باقر (1376)، دایر‌ه‌المعارفعلوماجتماعى، نشر کیهان، تهران.
Lester, Richard K & Michael J. piore (2006), innovation, the missing dimention, Harvard University press,  Boston.
Snoddgrass, A; Coyne, R (2006), Interpretation in Architecture: Design as a way of thinking, Oxon, Routledge Press, United Kingdom.
Palmer, Richard E (1969), Hermeneutic: interpretation theory in Schleiermacher, Dielthey, Heidegger and Gadamer, Illinois: Evanston University press, Evanston.
Ricoeur, P(1991), From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, Illinois: Evanston Northwestern University Press, Evanston.
Marcus, Jahnke (2013), Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contribution of design practice to innovation, ArtMonitor Gotehenburg, University of Gothenburg Konstnrliga fakultetskansliet, Sweden.
Verganti, Roberto (2009),. Design Driven Innovation, Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean,Harvard Business Press, Boston.
Krippendorff, K(1989), On the Essential Contexts of Artifacts” or On the Proposition that “Design is Making Sense (of Things)”, Design Issues, 5(2), 9-39.
Krippendorff, Klaus (2006), The Semantic Turn; A New Foundation for Design.Boca Raton, Taylor&Francis, CRC Press, London, New York.
Norman, Donald A and Roberto Verganti (2012), Incremental and Radical Innovation: Design research versus technology and meaning change,  Design Issues, 30.1 (2014): 78-96.
Oberg, Asa (2012), Innovation Driven by Meaning. (Licentiate), Malardalen University, Vasteras, Sweden.
Jahnke, Marcus (2012), Revisiting Design as a Hermeneutic Practice: An
Investigation of Paul Ricoeur’s critical hermeneutics”, Design Issues, 28(2), 30-40.
Verganti, Roberto and Oberg, Asa (2013), Interpreting and envisioning — A hermeneutic framework to look at radical innovation of meanings, Industrial Marketing Management, 42(1), 86-95.