خوانش بیش‌متنی چهار اثر برگزیدة تصویرسازی کلودیا پالماروسی با پیش‌متن‌هایی از نقاشی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش هنر.دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س) تهران.ایران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهیدبهشتی.تهران.ایران

چکیده

چکیده
نقاشی ایرانی به عنوان یکی از زیباترین جلوه‌های فرهنگ ایرانی_اسلامی، واجد ویژگی‌های بینشی، مضمونی و ساختاری است که آن را مورد توجه هنرمندان و پژوهشگران بسیاری قرار داده‌است. کلودیا پالماروسی، تصویرساز ایتالیایی معاصری است که پیش‌متن چهار اثر شاخص خود را طی سال‌های 2015و2016 از نگاره‌های ایرانی برگزیده‌است. این گزینش بیش از همه براساس ویژگی‌های ساختاری نقاشی ایرانی صورت گرفته‌است. هدف از این پژوهش مطالعة چگونگی ارتباط میان این آثار پالماروسی و پیش‌متن‌های برگرفتة آنها از نقاشی ایرانی است. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش‌ها است که رابطة میان این آثار با پیش‌متن‌های خود چگونه تبیین می‌شود؟ و در فرآیند اقتباس این آثار از نگاره‌های ایرانی چه تغییراتی صورت گرفته‌است؟ این پژوهش با هدف بنیادی و به شیوة توصیفی_تحلیلی و تطبیقی است که با روش ترامتنیت و رویکرد بیش‌متنی صورت گرفته است. در جمع‌بندی نتایج این پژوهش می‌توان گفت که ارتباط میان متن‌های پیشین و پسین از نوع درزمانی و بینافرهنگی بوده و بیش‌متن‌ها با تغییر و تراگونگی در پیش‌متن‌ها ایجاد شده‌اند. فرآیند اقتباس آثار تصویرسازی پالماروسی از نگاره‌های ایرانی، اگرچه با توجه به ویژگی‌های ساختاری نقاشی ایرانی با تغییرات بسیاری چون تغییرات فرهنگی، روایی، نشانه‌ای، زمانی، جنسیتی، سنی و... همراه بوده، اما یک انتقال فرهنگی-هنری را درپی داشته‌‌است.

کلیدواژه‌ها


پاکباز، رویین(1385الف)، دایرة المعارف هنر، فرهنگ معاصر، تهران.
 پاکباز، رویین (1385ب)، نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، انتشارات زریّن و سیمین، تهران.
کنگرانی، منیژه(1388)، بیش‌متنیت روشی برای مطالعات تطبیقی هنر، مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی هنر تطبیقی، موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، تهران، صص82-55.
کورکیان، ا.م و سیکر، ژ.پ (1377)، باغهای خیال، ترجمه پرویز مرزبان، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران.
نامورمطلق، بهمن(1386)، ترامتنیت، مطالعة روابط یک متن با دیگر متن‌ها، پژوهشنامة ادبیات و علوم انسانی(دوفصلنامه شناخت)، شماره 98، صص 56-83.
 نامورمطلق، بهمن (1390الف)، درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها، نشر سخن، تهران.
 نامورمطلق،بهمن (1390ب)، رویکرد بینامتنی و ترامتنی به هنراسلامی، جستارهایی در چیستی هنراسلامی (مجموعه مقالات و درس‌گفتارها)، موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، تهران، صص 268-231.
 نامورمطلق، بهمن (1391)،گونه‌شناسی بیش‌متنی، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال9، شماره 152، صص 38-139.
 
Bahari, Ebadollah (1996), Bihzad, Master of Persian Painting, IB Tauris Publishers, London.
Barry, Michael (2004), Figurative Art In Medievel Islam And Riddle Of Bihzad Of Heart, Flamarion, Paris.
Welch, Stuart Cary (1976), A King's book of King: The Shah Nameh of shah Tahmasp, ‎Metropolitan Museum of Art, NewYork.‎
http://www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte2016/vencedores.htm.
http://www.claudiapalmarucci.com/index.php?/portfolio/select-works.