بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه تهران

چکیده

مدرسه باوهاوس از تاثیرگذارترین مراکز معماری و هنرهای کاربردی بود که در دهه های آغازین قرن بیستم در آلمان فعالیت نمود.امروزه آثار باوهاوس از جمله تولیدات روشنایی آن از نمادهای طراحی قرن بیستم شناخته می شوند.این مقاله با بررسی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس، ارزشهای کارکردی طراحی صنعتی در آنها را تحلیل می نماید.در این راستا ابتدا مسائل مرتبط با حیطه روشنایی چون جایگاه نور و روشنایی در باوهاوس، نمونه های شاخص این تولیدات در باوهاوس، کاربرد آنها در فضای داخلی و طراحان آنها مطرح می گردند. سپس سه ارزش اصلی طراحی صنعتی شامل کارکردهای عملکردی، زیبایی شناختی و سمبولیک به طور کلی در این محصولات بررسی شده و ویژگی های دقیق تر در چهار نمونه از این روشناییها ارایه شده است.ویژگی هایی چون تبعیت فرم از عملکرد، استفاده از اشکال پایه و هندسی، رنگهای اصلی، جنس فلز و شیشه و تاثیر از سبکهای دی استیل و ساختارگرایی در این محصولات مشخص می شوند.در ادامه نقشه مفهومی برای هر یک از سه کارکرد اصلی بیان و ترسیم شده است.در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی اطلاعات از منابع معتبر تاریخ هنر و طراحی درخصوص تولیدات روشنایی که یک قرن پیش در مدرسه باوهاوس طراحی شده اند، جمع آوری گردیده و به روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


دروسته، ماگدالنا (1386)، باوهاوس، ترجمه پویان روحی، چاپ اول، نشر خاک، اصفهان.
مرتضایی، سیدرضا و اصل فلاح، مهدی (1392)، بنیان های طراحی در زیباسازی شهری، چاپ اول، سازمان زیباسازی شهر تهران، تهران.
ویتفورد، فرانک (1387)، باوهاوس، ترجمه نغمه نظرنیا، چاپ اول، هنر معماری قرن، تهران.
هسکت، جان (1387)، طراحی صنعتی، ترجمه غلامرضا رضایی نصیر، چاپ چهارم، سمت، تهران.
هوف، توماس (1386)، تاریخ مختصر طراحی، ترجمه رضا افهمی، چاپ اول، نشر سبحان نور، تهران.
 
Bauhaus- Archiv Berlin (2009), Bauhaus a Conceptual Model, Hatje Cantz, Ostfildern, Germany.
Bayer, Herbert (1984), bauhaus 1919-1928, Secker & Warburg, USA.
Byars, Mel (2004), The Design Encyclopedia, The Museum of Modern Art, NY.
Dearstyne, Howard (1986), Inside the Bauhaus, First Publishing, The Architectural Press, London.
Droste, Magdalena (1997), The Bauhaus Light by Carl Jacob Jucker and Wilhelm Wagenfeld, Verlag form GmbH, Frankfurt.
Droste, Magdalena (2006), Bauhaus 1919-1933, Taschen, Berlin.
Erlhoff, Michael & Marshall, Tim (2008), Design Dictionary, Basel. Boston, Birkhauser, Berlin.
Hauffe, Thomas (1998), Design A Concise History, Laurence King Publishing, London.
Siebenbrodt, Michael & Schöbe, Lutz (2009), Bauhaus 1919-1933, Parkstone Press International, USA.
Straber, Josef (2009), 50 Bauhaus icons you should know, translated to English by Christine Shuttleworth, Munich, Berlin. London. New York: Prestel Verlag.
Thormann, Olaf (2002), Bauhaus Lighting? Kandem Light!, Arnoldsche Art Publishers, Germany.
Whitford, Frank (2004), Bauhaus, Thames & Hudson, London.

Wingler, Hans M (1978), The Bauhaus: Weimar-Dessau-Berlin-Chicago, Translated to English by Wolfgang Jabs, Seventh printing, MIT Press, USA.

Wingler, Hans M (1987), Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, Gebr Mann Verlag, Berlin.
 

http://bauhaus-online.de (May 5, 2017)

www.core77.com (April 27, 2017)

www.mastersofmodernism.com (May 5, 2017)

http://tablelamp.esy.es (April 10, 2017)

www.tate.org.uk (May 3, 2017)

http://www.tecnolumen.com (May 4, 2017)