تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هئیت علمی گرافیک دانشگاه شفق نشتارود

چکیده

تایپفیس ها ابزاری کاربردی و فراگیر هستند. کارکرد اصلی تایپفیس ارتقای خوانش و بهبود روند انتقال اطلاعات است. ظهور سیستم فونت سربی و دیجیتال سبب ایجاد شکاف عمیقی میان زیبایی شناسی حروف فارسی در خوشنویسی کلاسیک و تایپفیس مدرن فارسی شده است. با این وجود حقیقت غیرقابل انکار این است که حتی جنبه های زیباشناسانه تایپفیس مدرن فارسی نیز باید الهام گرفته از هویت نوشتاری خط فارسی باشد تا همسویی بیشتری با زیبایی شناختی مخاطب ایرانی داشته باشد. طراحی احساس گرا با تأمین نیاز احساسی خوانندگان، تجربه بصری مطلوب تری از خواندن را برای آنها فراهم می سازد. در این مقاله تحلیل مختصری از نقش دوطرفه خط و احساس و تاثیر آن بر طراحی قلم فارسی ارائه شده و همچنین به ارزش های بصری نستعلیق و نسخ ایرانی و کارکرد آن در طراحی تایپفیس فارسی پرداخته می شود. بعلاوه نقش میانجی تایپفیس در خلق ارتباط احساسی مثبت میان متن و خواننده بصورت جزئی تر مورد مطالعه قرار می گیرد. و سرانجام با بررسی شباهت های ساختاری عناصر بصری که تداعی گر احساسات مثبت در طبیعت هستند و با بهره گیری از ارزش های ساختاری و بصری مثبت در خط نستعلیق، تجربه مطلوب تری از خوانش متون معاصر فارسی منطبق بر هویت خوانندگان ایرانی ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


باقری، ابراهیم (1391)، مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، شماره 50، صص 60-51.
پاکباز، روئین (1393)، دایره المعارف هنر، نشر فرهنگ معاصر، تهران.
پژوهشنامه ی فونت فارسی (1388)، چاپ اول، نشر دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران.
 چوپانکاره، و؛ ذوالریاستین، م (1388)، روح مصنوع: شخصیت سازی و جان بخشی در طراحی محصول، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، شماره 39، صص 112-103.
دونیس ا، داندیس(1387)، مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، انتشارات سروش، تهران.
سعدی، ر؛ قلی پور، آ (1389)، بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی، نشریه تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 12، شماره 29، صص 58-41.
سعیدی، ثمر(1391)، بررسی تایپوگرافی در مکاتب نوین هنری، پایان نامه ارشد: هنرومعماری تهران مرکز.
سلنتیس، جیسون(1392)، تایپ، فرم و عملکرد(راهنمایی بر اصول تایپوگرافی)، چاپ اول، ترجمه محمد قلیزاده، ، فرهنگسرای میردشتی، تهران.
فضایلی، حبیب الله (1390)، اطلس خط، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران.
مثقالی، فرشید (1390) تایپوگرافی، چاپ اول، چاپ و نشر نظر، تهران.
مثقالی، فرشید (1389) مقدمه ای بر گرافیک دیزاین، چاپ اول، چاپ و نشر نظر، تهران.
محمدقلیزاده، نازیلا (1391)، رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر، چاپ اول، فرهنگسرای میردشتی، تهران.
معماری، سونا (1392)، بررسی ارتباط حافظه و احساس در طراحی المان شهری، پایان نامه ارشد: هنرومعماری تهران مرکز.
نورمن، دانلد آ (1390)، طراحی حسی، چاپ اول، ترجمه جهانبخش سادگی راد، انتشارات حرفه و هنرمند، تهران.
وی رایت، الکس (1389) تأملی در طراحی حروف، چاپ اول، ترجمه عاطفه متقی، انتشارات فرهنگسرای میردشتی، تهران.
هنر زمان (1388)، ماهنامه ی تخصصی جهانی صنایع دستی، هنرهای تجسمی، سال چهارم، شماره 10، صص 28-26.