درآمدی بر ارتباط قهرمانان اسطوره‌ای با هنر‌های معاصر مطالعه موردی: (طراحی دوبعدی وسه بعدی شخصیت های اسطوره ای )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfava.2009.68287