از‌تــوکـن تــا نـوشــتــار; احجام سفالین، بدوی ترین فرمِ نوشتار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfava.2009.68288