تحلیل مفاهیم عینیت گرایی و ذهنیت گرایی در نگارگری ایرانی بواسطه بررسی جایگاه پرسپکتیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfava.2009.68289