از متن تا تصویر: مطالعه نشانه‌های مشترک تصویری و ادبی هزار‌و‌یکشب (شهرزاد قصه‌گو، صنیع‌الملک نقاش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfava.2009.68292