کاربرد نظریه ادراک دیداری گشتالت در صفحه آرایی کتاب های درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfava.2009.68302