بکارگیری چهارچوب هرمنوتیک درنوآوری بنیادین معنای محصول نمونه موردی :روش نوآوری طراحی محور در کارگاه آموزشی شرکت باریلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طراح و مدرس

2 استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، به ماهیت نوآوری بنیادین معنا، نتیجه بخش در خلق بازارهای جدید پرداخته می­شود و اساس این نوع از نوآوری، برپایه تئوری­های هرمنوتیک به عنوان بیان­کننده­ی تفسیر مولد، برانگیزاننده­ی نوآوری معانی در طراحی، مورد بررسی قرارداده می­شود. این مقاله ذاتاً مفهومی بوده تا جایی که هدف آن تامین یک ساختار تئوری است تا سایر تحقیقات بر اساس آن قرار گیرند. مقایسه روش­های نوآوری تحلیلی و تفسیری، آشکار می­سازد که نوآوری موفق، نیاز به پردازش در دو مرحله تحلیل و تفسیر به طور موازی دارد؛ از این رو تلاش می­شود مسیر یا روشی درکنار نوآوری تحلیلی به وجود آورده شود. مقایسه این دو روش نوآوری نشان می­دهد که مدل تفسیری، در تلاش برای رسیدن به معناهای  جدید است ولی اغلب مدل­های تحلیلی، به حل مشکل می­اندیشند. بنابراین شرکت­هایی که در جستجوی معانی بنیادین جدید هستند، می­توانند به نوآوری­های تفسیری روی آورند. در ادامه، رصدکردن روشی از نوآوری تفسیری در کارگاه نوآوری یک شرکتِ مطرح و موفق روز، و بازخوانی مراحل آن با مفاهیم هرمنوتیک، روشن می­سازد زیربنای این ساختارها، عمدتاً مبانی و مفاهیم مطالعات هرمنوتیک هستند. بنابراین اگر مسئولین و سازمان­هایی که در بخش نوآوری فعالیت می­کنند، پژوهش­های بیشتری در این حوزه انجام دهند، به موفقیت­های بیشتری در این نوع نوآوری، دست می­یابند.

کلیدواژه‌ها


احمدی‌، بابک (1370)، ساختارو تاویل متن، نشرمرکز، تهران.
پالمر،‏‫ ریچارد ای ‏(1391)، علم هرمنوتیک: نظریه تاویل در فلسفه شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمه محمدسعیدحنایی کاشانی، نشر هرمس، تهران.
شریفی، طوفان , اژدری، علیرضا (1395)، بررسی زیرساختارهای نوآوری طراحی محور مروری بر کاربرد هرمنوتیک در طراحی، نشریه هنرهای زیباهنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 1، صص 87-95.
 Abernathy, W.J & Clark, K.B (1985), Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, Research Policy, 14, pp.3–22.
Alvesson, M & Sköldberg, K (2008), Tolkning och Reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, ??????, pp.56-60.
Bellini, E; DellEra, C; Frattini, F & Verganti, R ( 2017), Design-Driven Innovation in Retailing: An Empirical Examination of New Services in Car Dealership, Creativity and Innovation Management, Wiley Online Library, Vol.26, Issue 1, pp. 91–107.
Burr, Vivien (2010), Social construction, second edition, NY: Routledge, New York.
Chan, Kim W & Mauborgne, Reneé (2004), Blue ocean strategy, Harvard Business Review, ???????, pp.1–9.
Cunliff, Ann L (2010), Crafting qualitative research: Morgan and Smircich 30 years
On, Organizational Research Methods, 14(4), pp.647–673.
Dumas, A & Mintzberg, H (1989), Managing Design/Designing Management, Design Management Journal, 1, pp.37–43.
Gadamer, Hans-Georg (1996), Truth and method, Sheed & Ward, London.
Kaplan, D. M (2003), Ricouers critical theory, State University of New York Press, ?????.
Kristensson Uggla, Bengt (2002), Slaget om verkligheten: Filosofi - omvärldsanalys -
Tolkning, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm.
Landry, M (1995), A note on the concept of problem, Organization Studies, 16(2), pp.315–343.
Lester, Richard K & Michael J. Piore (2006), Innovation, the missing dimension, Harvard University press, Boston.
Norman, Donald A & Roberto Verganti (2012), Incremental and Radical Innovation: Design research versuse technology and meaning change, Design Issue, 30.1(2014), pp.78-96.
Ricoeur, Paul (2010), The rule of metaphor, Cornwall, Routledge, Great Britain.
Verbeek, Peter-Paul (2005),What Things Do Philosophical Reflections On Technology, Agency, And Design, The Pennsylvania State University Press University Park , Pennsylvania.
Verganti, Roberto & Oberg, Asa (2013), Interpreting and envisioning — A
Hermeneutic framework to look at radical innovation of meanings, ELSEVIER????????????.
 Verganti, Roberto (2009), Design Driven Innovation, Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean, Harvard Business Press, Boston.