بررسی توصیفی مقالات تطبیقی در نشریه هنرهای ‌تجسمی (هنرهای‌ زیبا سابق) از سال 1390 تا 1396شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

علیرغم عادی بودن بررسی دوره­ای نتایج تحقیقات علمی در بیشتر رشته‌های علمی، متاسفانه این مهم در میان تولیدات علمی شاخه هنر، بسیار ناچیز است. بررسی مقالات نشریه هنرهای زیبا-هنرهای‌تجسمی (هنرهای‌زیبا سابق)، به عنوان یکی از قدیمی­ترین نشریات علمی-پژوهشی حوزه هنرهای‌تجسمی، می­تواند نمودی از فعالیت­های علمی این حوزه را به نمایش بگذارد. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از وضعیت «مطالعات تطبیقی هنر» برای برنامه‌ریزی بهتر پژوهش‌های آینده در این حیطه است. سؤال اصلی این است که وضعیت مقالات علمی-پژوهشی در حوزه «مطالعات تطبیقی هنر» مندرج در نشریه هنرهای زیبا-هنرهای‌تجسمی، چه نتایجی را نشان می‌دهد؟ روش تحقیق از نوع بررسی‌کمّی و توصیفی-تحلیلی مقایسه‌ای است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از منابع متنی و تصویری انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مقالات چاپ‌شده در نشریه هنرهای زیبا-هنرهای‌تجسمی از سال 1390 تا 1396 می‌باشد. براین اساس، از مجموع 244 مقاله چاپ‌شده در 7 دوره و 28 شماره این نشریه طی 7 سال، تعداد 173 مقاله در دسته مقالات مطالعات تطبیقی قرار ‌گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که سیر موضوعی این‌گونه مقالات روندی روبه‌رشد و دارای نوعی ثبات قابل‌قبول است. این پژوهش، نشان‌دهنده بستر خام تحقیقات بین‌رشته‌ای است و به پژوهندگان پیشنهاد دارد که به مقالات بین‌رشته‌ای توجه بیشتری نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


انوشیروانی، علی‌رضا (1389)، ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران، ادبیات تطبیقی، دوره1، پیاپی1، صص 6-38.
بمانیان، محمدرضا؛ ابافت یگانه، منصور و نادری، سیدمجید (1387)، ارزیابی کمی و کیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله (بهار 1376 تا بهار 1387)، هنرهای زیبا، شماره 35، صص 135- 145.
ذکرگو، امیرحسین (1381)، تأملاتی بنیادین در مطالعات تطبیقی، فصلنامه هنر، شماره 54، صصص 163 – 173.
صباغیان جاوید، مقداد و سید احمدی زاویه، سید سعید (1391)، مقایسه ابژه­های هنری با تکیه بر آرای فلسفی افلاطون و ارسطو در حوزه مطالعات تطبیقی هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، دوره 5، شماره 10، صص 5 -26.
صباغیان جاوید، مقداد و زاویه سید احمدی، سید سعید(1392)، درآمدی بر مطالعات تطبیقی هنر در مقام یکی از گونه های مطالعاتی حوزه پژوهش هنر، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، دوره6، شماره12، صص 5 -27.
علوی زاده، فرزانه (1394)، بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد، نامه فرهنگستان، دوره 6، شماره 1، صص 6-35.
غفاری، غلامرضا (1388)، منطق پژوهش تطبیقی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره3، شماره4، صص 0-16.
فرامرز قراملکی، احد (1388)، روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد.