بررسی ناپدیدی هنر در عصر فراواقعیت از منظر بودریار با تاکید بر آثار ریچارد پرینس به مثابه مصادیق آن اندیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

2 گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشکده ی پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از دهه 1960 به بعد با رشد فزاینده شمار تصاویری که در زندگی روزمره رسوخ می کردند، مفهوم وانموده به مرور وارد مباحث نقد هنری گردید. از نظر بودریار در فرهنگ پسامدرن، وانموده‌ها بر همه وجوه زندگی بشر سلطه یافته‌اند و به هیچ روی قابل تشخیص از امر واقعی نیستند. ایماژها در عصر پسامدرن نه تنها ادعای نمایش واقعیت را ندارند بلکه خود را به جای آن معرفی می‌کنند. افزون بر این نقشی که عکاسی در دوره پسامدرن ایفا می کند، بسیار تحت تاثیر اندیشه های بودریار است. عکاسان پسامدرن بر اتمام جهان تصویری تاکید می کنند و معتقدند تنها حقیقتی که اکنون در اختیار ماست، جهان عکاسی شده است. متفکران پسامدرن و از جمله بودریار نیز بر این اندیشه اند که بازنمایی همه آن چیزی است که هست و می‌تواند باشد. ریچارد پرینس از جمله هنرمندان پسامدرنی است که با از آن خودسازی تصاویر دیگر هنرمندان، تمایز میان اصل و کپی را مخدوش می‌کند. این پژوهش می کوشد ضمن تحلیل چرایی آرای بودریار درباره ناپدیدی هنر معاصر، به تبیین آثار پرینس به مثابه مصادیق آن اندیشه بپردازد و به روش توصیفی و تحلیلی نشان دهد که وی از ماهیت تصویر به عنوان وانموده بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 • بودریار، ژان (1394)، چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟، حرفه نویسنده، تهران
 • --------- (1395)، آمریکا، عرفان ثابتی، ققنوس، تهران
 • وارد، گلن (1393)، پست مدرنیسم، قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، ماهی، تهران
 •  Baudrillard, Jean (1981) For a Critique of the Political Economy of the Sign, St. Louis: Telos Press
 • ---------- (1983) Simulations, trans. Paul Foss, Paul Patten and Philip Beitchman. New York: Semiotext
 • --------(1992), Trans Politics, Trans Sexuality, Trans Aesthetics, in William Stearns and William Chaloupka (eds) Jean Baudrillard: The disappearance of art and Politics, New York: St Martin Press
 • ---------(1993) Symbolic exchange and death, trans. Iain Hamilton grant, London, Thousands Oaks, CA, New Delhi: Saga Publications
 • ----------(1997) The Art of Disappearance, in Nicholas Zurbrugg (ed.) Jean Baudrillard: Art and artefact, London, Thousand Oaks
 • ----------(2001) Fragments, trans. Chris Turner, London and New York: Routledge
 • -------- (2005a) The Conspiracy of Art, New York and Los Angeles: Semiotext(e)
 • ----------(2005b) The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact, Oxford and New York: Berg.
 • ----------(2005c) Violence of the virtual and integral reality, International Journal of Baudrillard Studies, vol. 2. No.2
 • Malpas, Simon (2005) The Postmodern. London: Routledge
 • Laughey, D (2007) Key Themes in Media Theory, McGraw Hill Publications