طراحی‌حروف دیجیتال در اواخر قرن بیستم: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

طراحی‌حروف دیجیتال از دستاوردهای رشد و دگرگونی سریع فناوری‌های دیجیتال در اواخر قرن بیستم است که از آغاز در پیوند با بهینه‌سازی محدودیت‍های دستگاه‌های نمایش و چاپ پیشرفت کرد تا اینکه با آمدن قالب‌های گوناگونِ حروف دیجیتال، فرصت‌های زیباشناختی بیشتری در این حوزه پدید آمد. با وجود این، پژوهش‌های پیشین بیشتر بر محور تاریخ‌نگاری، مستند‌سازی و پژوهش‌های کاربردی استوار بوده است. مسئله اینجاست که چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در طول تاریخ آغازینِ طراحی‌حروف دیجیتال مطرح بوده تا طراحی‌حروف با معیارهای دستگاه‌های دیجیتال هماهنگ، و نمایشِ بیشترینۀ جلوه‌های آن در قالب‌های دیجیتال ممکن شود.
این نوشتار با هدف درک و دستیابی به امکانات و محدودیت‌های طراحی‌حروف دیجیتال در دوران پیدایش آن، به روش توصیفی-تحلیلی شکل گرفته تا با استناد بر داده‌های گردآوری‌شدۀ کتابخانه‌ای (تاریخی، فنی و تخصصی)، تأثیر دگرگونی‌های فناوری‌ها و نوآوری‌های دیجیتال در تاریخِ تحولات طراحی‌حروف ارزیابی شود. در نتیجه به این می‌رسد که در دستگاه‌های دیجیتال تطبیق‌پذیری حروف نمایشی با حروف چاپی، مقیاس‌پذیری در اندازه‌های دیگر، کیفیت بازنمایی و وضوح تصویر، و در قالب‌های دیجیتال هندسی‌کردن، به‌صرفه‌کردن داده‌های حروف دیجیتال و بهره‌مندی از بیشترین امکانات سنت‌های خوشنویسی از مهم‌ترین تأثیر و تأثراتی بود که طراحی‌حروف دیجیتال در قرن بیستم از دستگاه‌ها و قالب‌های دیجیتال گرفت.

کلیدواژه‌ها


اثنی‌عشری، عبدالرضا و شهره امینی (1396)، مطالعه ارگونومی حروف فارسی در فضای مجازی، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، شیراز.
افضل طوسی، عفت‌السادات و  صالح انصاریان (1395)، ارتباط شخصیت‌سازی در طراحی‌حروف و ویژگی‌های نوشتاری و زیباشناسانه، مبانی نظری هنرهای تجسمی، ش 2، صص 71-82.
صالحی،‌ سودابه، احمد صالحی کاخکی و محمد درویشی (1397)، چالش‌های کمبود قلم‌های فارسی مناسب در ایران، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 19،  ش 42، صص 165-189.
محمدی، عاطفه و صداقت جباری (1397)، مطالعه تطبیقی فونت تاهوما و اصول ساختاری خوشنویسی فارسی، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 23،‌ ش 3، صص، 65-74.
Adams, Debra A. (1986), A Dialogue of forms: Letters and Digital Font Design, Supervised by Muriel Cooper, Ms. Thesis in Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology, MA, U.S.A.
Bawden, David (1985), Computer output devices: a tutorial review, Journal of Information Science, No. 11, Pp. 1-8.
Bigelow, Charles and Donald Day (1983), Digital Typography, Scientific American (August), Pp.106-119.
Govil-Pai, Shalini (2004), Principles of Computer Graphics (Theory and Practice using OpenGl and Maya), Springer, Sunnyvale, CA, U.S.A.
Hagen, Hans, Siegfried Heinz, and Alexa Nawotki (1997), “Variational Design with Boundary Conditions and Parameter Optimized Surface Fitting”: Focus on Computer Graphics: Tutorials and Perspectives in Computer Graphics. Wolfang Strasser, Reinhard Klein, and René Rau (Eds.), Springer, Berlin/Heidelberg, Germany, Pp. 3-13.
Karow, Peter (1994-1), Digital Typefaces: description and formats. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, Germany, 2nd ed.
Karow, Peter (1994-2), Font Technology: Methods and tools. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, Germany.
King, Emily (1999), New Faces: type design in the first decade of device-independent digital typesetting (1987-1997), PhD Thesis. Kingston University, Retrieved 17 May, 2019, from < https://www.typotheque.com/articles>
Manovich, Lev (2002), The Language of New Media, The MIT press, MA, U.S.A.
Nishri, Alex (1988), Laser Printers: How Do They Work?, ComputerNews, No. 245, Pp. 1-3, Retrieved 17 May, 2019, from <https://archive.org/details/computernewsmarc245mart/page/n1>
Plass, Michael & Maureen Stone (1983), Curve-Fitting with Piecewise Parametric Cubics, Computer Graphics. V. 17, No. 3, Pp. 229-239.
Reas, Casey & Ben Fry (2007). Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. The MIT Press, MA, U.S.A.
Staples, Loretta (2000), Typography and the Screen: A technical Chronology of Digital Typography, 1984-1997, Design Issues. Vol. 16, No. 3, Pp. 19-34.
Walden, David (2016), an Informal Look into the History of Digital Typography, Retrieved 17 May 2019 from <https://tug.org/tug2016/walden-digital.pdf>
Warnock, Jhon. E (1980), the Display of Characters Using Gray Level Sample Arrays, Xerox Cooperation, Palo Alto, CA, U.S.A.