مطالعمطالعه تطبیقی نقش و رنگ ارسی‌های قاجاری شهر تبریز با اردبیله تطبیقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانش آموخته دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

دو شهر تبریز و اردبیل از جمله شهرهای قاجاری محسوب می‌شوند که دارای خانه‌های متعددی با پنجره‌های ارسی هستند. تعدد آن‌ها در بناهای قاجاری بر جای مانده، بازگو کننده اهمیت و جایگاه این آرایه تزئینی-کاربردی در دو شهر مذکور است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر نیز، شناسایی الگوی مشترک و متفاوت ارسی‌های دو شهر، با تکیه بر عناصر نقش و رنگ می‌باشد. از این رو، می‌توان پرسید که با توجه به همجواری دو شهر مذکور، چه تشابهات یا تفاوت‌های از منظر ذکر شده، در ارسی‌های این دو شهر، وجود دارد؟ همچنین در سیر تاریخی دوره قاجار، ارسی‌های دو منطقه، چه تغییرات بصری را داشته‌اند؟ برای دستیابی به این امر، سعی در بررسی و تطبیق نقش و رنگ ارسی‌ها (به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی مورد بررسی) به‌علاوه تکنیک و تزئینات آنها (مؤلفه‌های فرعی) در دو شهر، با یکدیگر شده است. در مسیر پژوهش، تهیه مطالب، علاوه‌ بر پیمایش‌های میدانی، مطالعات کتابخانه‌ای نیز بوده که با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مطالب تنظیم شده است.
تحقیق حاضر نشان داد که شاخص‌های نقش و رنگ در دوره میانی قاجار به نسبت دو دوره قبل و بعد از خود، در هر دو شهر از منظر فراوانی و تنوع، دارای کیفیت مطلوب‌تر و بهتری می باشد.

کلیدواژه‌ها