تبیین نمادهای رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مجموعه پایدار 2018 برند اچ‌اندام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد رشته طراحی پارچه و لباس، گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف مشترک رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی «محافظت از طبیعت و بازگشت به آن» است. در واقع، وجه اشتراک میان رمانتیک­ها و پیروان جنبش هنرها و صنایع دستی را می­توان در طبیعت‌گرایی، ضدخردگرایی و ضدصنعتی بودنشان یافت. رمانتی‌سیسم را می­توان واکنشی احساسی در برابر خردگرایی دانست. از طرف دیگر، جنبش هنرها و صنایع دستی در پی مخالفت با صنعتی­سازی و ماشینی شدن زندگی بشر به عرصه ظهور آمد. بنابراین، این پرسش در پژوهش مطرح است که این دو جنبش چگونه و بر اساس چه دیدگاه­هایی طبیعت را ارج می­نهند و مجموعه پایدار سال 2018 برند اچ­اندام به چه صورت از این دو جنبش در مد پایدار تأثیر پذیرفته است؟ هدف این پژوهش، مروری بر این دو جنبش طبق نظریه­های ژان ژاک­روسو و ویلیام موریس و نحوه پیوند آن با رویکردهای پایداری بوده و نتایج حاکی از آن است که اچ­اندام با الهام از خانه کارل و کارین لارسون،  جنبش رمانتی‌سیسم در مُد و استفاده از مواد و رویکردهای پایدار توانسته است تأکید بیشتری بر پایداری داشته باشد. در پژوهش حاضر، رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی باتوجه به مجموعه پایدار 2018 اچ­اندام به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و الکترونیکی مطالعه شده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراترن، پل (1396)، آشنایی با ژان ژاک روسو. ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز.
 رمضانی پارسا، داود (1396)، خوانشی معنادرمان گرایانه از طبیعت‌گرایی رمانتیک ژان‌ژاک روسو، دو فصلنامه علوم ادبی، سال 7، شماره 12، صص 165-197.
 زیرک‌زاده، غلامحسین (1332)، نهضت رمانتیک در ادبیات فرانسه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مکنزی، مایری (1394)، گرایش‌های طراحی لباس، ترجمه آیدا تدین، تهران: انتشارات آبان.
مهابادی، زهرا (1384)، مروری بر آرت نوو و جنبش هنرها و صنایع. نشریه مطالعات هنرهای تجسمی، شماره 23، صص 40-47. References - Allen, L. (1982). Preachers of Grace: The Arts and Crafts Movement in England. Neohelicon Journal. V 9, issue 2, P 213-232.
 Anscombe, I. (1991). Arts and Crafts Style. New York: Rizzoli International Publications. - Babbitt, I. (2010). Rousseau and Romanticism. Charleston: Nabu Press.
Carl Larsson. Retrieved from http://www.carllarsson.se/en/garden/
Chilenski, A. (2010). Running Head: The Arts and Crafts Movement and the Historical Misrepresentation of Women. The Ohio State University.
 Cooke, Ph. (2015). The Resilience of Sustainability, Creativity and Social Justice from the Arts & Crafts Movement to Modern Day. Journal of City, Culture and Society. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2015.02.003
 Fu, Y. (2015). Research on Influence of Handicraft in Design History from the Diagrammatic Perspective. International Conference on Arts, Design and Contemporary Education. P 481-486.
 Garcia-Falgueras, M. A. (2013). Fashion in Cadiz in 1812: male and female dress in the early Romantic period. P 55-63. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/262991639
 Hauser, A. (2005). The Social History of Art. Taylor & Francis e-Library.
 Klaus, H.C. (2018). Carl Larsson. New York: Parkstone Press International.
Lee Palmer, A. (2011). Historical Dictionary of Romantic Art and Architecture. Lanham: The Scarecrow Press, Inc.
 Lovell Triggs, O. (2012). Art of Century Collection: Arts & Crafts Movement. New York: Parkstone Press International.  Metropolitan Museum of Art. Retrieved from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/96434
 Morris, W. (1908). News from Nowhere. The Project Gutenberg eBook.
 North Carolina Museum. Retrieved from https://www.ncmuseumofhistory.org/the-shape-of-fashion
 Rosenthal, L. (2008). Art of Century Collection: Romanticism. New York: Parkstone Press International - Rousseau, J.J. (1750). Discourse on the Arts and Sciences: The First Discourse.
 Rousseau, J.J., (2007), Confessions, Echo Library.
Sage, V. (2009). Encountering the Wilderness, Encountering the Mist: Nature, Romanticism, and Contemporary Paganism. Anthropology of Consciousness, Vol. 20, Issue 1, pp. 27–52.
 Slone, I. B. (2012). The Nature of Alexander McQueen: The Aesthetics of Fashion Design as a Site of Environmental Change. Undergraduate Thesis. University of Waterloo.
 Sushma. (2017). Role of Arts and Crafts Movement in Digital Era: A Descriptive Study. IOSR Journal of Humanities and Social Science, v 22, issue 12, ver. 2, P 6-14.
 Venkatarman, P. (2015) Romanticism, Nature, and Self-Reflection in Rousseau's Reveries of A Solitary Walker. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, v 11, no 1.
Victoria and Albert Museum. Retrieved from https://collections.vam.ac.uk/item/O62483/collar-newbery-jessie/ - Wagner, H.P. (2010). A History of British Irish and American Literature. Berlin: WISSENSCHAFTLICHER VERLAG.