تبیین نمادهای رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مجموعه پایدار 2018 برند اچ‌اندام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف مشترک رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی «محافظت از طبیعت و بازگشت به آن» است. در واقع، وجه اشتراک میان رمانتیک‌ها و پیروان جنبش هنرها و صنایع دستی را می‌توان در انقلابی بودن آن‌ها و ضدخردگرایی و ضدصنعتی بودنشان یافت. رمانتی‌سیسم را می‌توان واکنشی احساسی در برابر خردگرایی دانست. از طرف دیگر، جنبش هنرها و صنایع دستی در پی مخالفت با صنعتی‌سازی و ماشینی شدن زندگی بشر به عرصه ظهور آمد. بنابراین این پرسش در پژوهش مطرح است که این دو جنبش چگونه و براساس چه دیدگاه‌هایی طبیعت را ارج می‌نهند و مجموعه «Conscious Exclusive2018» برند اچ‌اندام به چه صورت از رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مد پایدار تأثیر پذیرفته است؟ هدف این پژوهش، مروری بر این دو جنبش براساس نظریه‌های ژان ژاک‌روسو و ویلیام موریس و نحوه پیوند آن با رویکردهای پایداری بوده و نتایج حاکی از آن است که اچ‌اندام با الهام از خانه کارل و کارین لارسون، جنبش رمانتی‌سیسم در مُد و استفاده از مواد و رویکردهای پایدار توانسته است تا حدودی به هدف مشترک این دو جنبش نایل شود. در پژوهش حاضر، رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی باتوجه به مجموعه «Conscious Exclusive 2018» اچ‌اندام به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتال مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات