نحوه افزایش طول عمر روانشناختی محصول از منظر طراحی: مطالعه موردی مبلمان منزل جوانان در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

2 گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرها، دانشگاه تهران

چکیده

گسترش سریع سبک زندگی مصرفی در جوامع و ملل، بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی معاصر را در پی داشته است. حرفه طراحی صنعتی در شکل‌دهی به این سبک زندگی و ملزومات آن و ترویج رفتار مصرفی نقشی فعال داشته و هم اکنون نیز اصلاح و بهبود وضعیت پایداری محصولات و ترویج سبک زندگی پایدار را در اولویت توجه دارد‌. پژوهش‌های مرتبط با پایداری محصولات، عمدتا بر تاثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی آن ها متمرکز بوده اند. افزایش طول عمر روانشناختی محصولات و در نتیجه کاهش نیاز درونی/احساسی به تعویض محصول، یکی از ابزارهای کاهش مصرف‌گرایی محسوب می شود. در این پژوهش، نخست، بر اساس مرور تحقیقات انجام شده در باب طول عمر روانشناختی محصول، راهکارهای مربوطه معرفی شده‌اند. سپس، با انجام پژوهشی کیفی بر مبلمان آپارتمان جوانان در تهران، عوامل تاثیرگذار بر طول عمر روانشناختی این گونه محصولات استخراج و از منظر طراحی تفسیر شده اند. انتخاب مبلمان با عنایت به اهمیت طول عمر روانشناختی این گونه محصولات بادوام بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوهای مختلف پایایی و ناپایی عمر روانشناختی محصولات مبلمان ترسیم و عوامل مختلف مرتبط با هر الگو تعیین شده اند. در نهایت، این یافته ها در قالب ادبیات طراحی تبیین و به گونه ای کاربردی تعبیر و تدوین شده اند.

کلیدواژه‌ها


استراوس، ا.، کربین، ج. (1998). مبانی پژوهش کیفی - فنون و مراحل تولید نظریه‌ی زمینه‌ای. (ا. افشار، مترجم) نشر نی (1392).
بودریار، ژ. (1970). جامعه مصرفی. (پ. ایزدی، مترجم)، چاپ نهم، نشر ثالث (1399).
داودیان، آ. (1398).بررسی چگونگی ترویج سبک زندگی پایدار برای جوانان با استفاده از تفکر طراحی. مطالعه موردی: مبلمان آپارتمانی در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی (منتشر نشده)، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
سالدانیا، ج. (2013). راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی. (ع. گیویان, مترجم) انتشارات علمی و فرهنگی (1394).
فلیک, ا. (1998). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ه. جلیلی, مترجم) نشر نی (1393).
Borjesson, K. (2008). Affective Sustainability. Is this what timelessness really means? Undisciplined! Design Research Society Conference (pp. 153/1-153/16). Sheffield, UK: Sheffield Hallam University.
Braungart, M., & McDonough, W. (2002). Cradle to Cradle - Remaking the Way We Make Things.
Brinkmann, S. (2008). Interviewing. In L. M. Given (Ed.), The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE RESEARCH METHODS (pp. 470 - 472). SAGE Publications, Inc.
Chapman, J. (2005). Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy.
Chapman, J. (2009). Design for (Emotional) Durability. DESIGN ISSUES, 25(4), 29 - 35.
Dobers, P., & Strannegård, L. (2005, September/ October). Design, Lifestyles and Sustainability. Aesthetic Consumption in a World of Abundance. (S. I. Design, Ed.) Business Strategy and the Environment, 14(5), 324-336.
Griskevicius, V., & T. Kenrick, D. (2013, JUL). Fundamental motives How evolutionary needs influence consumer behavior. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 23(3), 372-386.
Griskevicius, V., Cantú, S. M., & Van Vugt, M. (2012). The Evolutionary Bases for Sustainable Behavior: Implications for Marketing, Policy, and Social Entrepreneurship. JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING, 31(1), 115-128.
IDEO (Firm). (2015). The Field Guide to Human-centered Design: Design Kit. IDEO.
Lilley, D. (2009). Design for sustainable behaviour: strategies and perceptions. DESIGN STUDIES, 30(6), 704-720.
Mugge, R., Schifferstein, H., & Schoormans, J. (2010). Product attachment and satisfaction: understanding consumers' post‐purchase behavior. Journal of Consumer Marketing, 27(3), 271–282.
Mugge, R., Schoormans, J. P., & Schifferstein, H. N. (2005). Design Strategies to Postpone Consumer Product Replacement. The Value of a Strong PersonProduct Relationship. Design Journal, 8(2), 38-48.
Mugge, R., Schoormans, J. P., & Schifferstein, H. N. (2008). PRODUCT ATTACHMENT: DESIGN STRATEGIES TO STIMULATE THE EMOTIONAL BONDING TO PRODUCTS. In H. N. Schifferstein, & P. Hekkert, Product Experience-Elsevier Science (pp. 425-440).
Mugge, R., Schoormans, J., & Schifferstein, H. (2009). Emotional bonding with personalised products. Journal of Engineering Design, 20(5), 467-476.
Page, T. (2014). Product attachment and replacement: implications for sustainable design. International Journal of Sustainable Design, 2(3).
Papanek, V. J. (1973). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Bantam.
Papanek, V. J. (1995). The green imperative: natural design for the real world.
Ramani, K., Ramanujan, D., Bernstein, W.Z., Zhao, F., Sutherland, J., Handwerker, C., Choi, J.K., Kim, H. & Thurston, D. (2010). Integrated Sustainable Life Cycle Design: A Review. JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN, 132(9).
Tseng, Y.-S., & Ho, M.-C. (2012). Creating Sustainable Emotional Value through Personalized Design. Design for Innovative Value Towards a Sustainable Society - Proceedings of EcoDesign 2011: 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, (pp. 257-260).
Van Krieken, B., Desmet, P., Aliakseyeu, D., & Mason, J. (2012). A sneaky kettle: Emotionally durable design explored in practice.
Vezzoli, C. A. (2018). Design for Environmental Sustainability: Life Cycle Design of Product, Springer.
Young, G. (2011). Design thinking and sustainability. Zumio.
Zafarmand, S. J., Sugiyama, K., & Watanabe, M. (2003). Aesthetic and Sustainability: The aesthetic attributes promoting product sustainability. The Journal of Sustainable Product Design, 3(3-4), 173 – 186.
Zafarmand, S. J., Tauchi, T., Terauchi, F., Kubo, M., & Aoki, H. (2010). Product Subjective Sustainability: Comparative Analysis of Psychological Lifetime of Short-lived and Long-lived Products through Kansei Engineering Approach. 7th International Conference on Design & Emotion, Chicago, US, October 4-7, 2010.
Zafarmand, S. J., Terauchi, F., & Aoki, H. (2011a). Product Subjective Sustainability: Analysis of the Japanese Users’ Kansei Evolutions over their Short/Long-lived Products’ Lifetimes. 7th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign 2011), Kyoto, Japan, Nov.30-Dec.2, 2011.
Zafarmand, S. J., Tauchi, T., Terauchi, F., Kubo, M., & Aoki, H. (2011b). Conceptualization of Product Subjective Sustainability. Bulletin of Japanese Society for the Science of Design, 58(1), 1-6.