زیباشناسی تصویر کارگر در آثار نقاشی سه دهه پایانی سده نوزدهم تحلیل گفتمان انتقادی آثار ماکسیمیلیان لوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

منظور مارکس از توده­ها، کارگران صنعتی به آگاهی رسیده­ای بود که قادر به ایجاد تغییر در شرایط زندگی و در دست گرفتن چرخه تولید بودند. او صنعت ماشینی را عامل اصلی فاصله طبقاتی ندانسته و معتقد بود که تسلط طبقه قدرت بر تکنولوژی، ماهیت آن را به نفع خود تغییر داده است و کارگران قادر به تغییر شرایط موجود به شرایط مطلوب هستند. این پژوهش با طرح این پرسش که نقش آرای فلسفی مارکس در خلق آثار هنری مربوط به طبقه کارگر چیست؟  به بررسی مولفه­های زیباشناسی تصویر کارگر در آثار نقاشی سه دهه پایانی سده نوزدهم پرداخته و بر این فرض استوار است که ساختار هنر در این برهه آغازی بر تاثیرپذیری هنر از فلسفه مارکس در حوزه ماشین، تکنولوژی و تشریح جامعه در دوران صنعت در حیطه کار و سرمایه بود. برای تبیین فرضیه، گفتمان آثار نقاشی ماکسیمیلیان لوس با موضوع کارگر مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است. آثاری که بازتابی از دو­گانه­ آرای مارکس مبنی بر ظالمانه دانستن زندگی صنعتی و تاثیر منفی آن بر زندگی کارگران، و از سویی ضرورت وجود ماشین برای کاهش کار سخت در آرمان­شهر او بود. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به­صورت کتابخانه­ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، بابک؛ (1384)، حقیقت و زیبایی درس‌های فلسفه هنر، تهران: نشر مرکز.
انتلیف، الن؛ (1398)، هنر و آنارشی، ترجمه هومن کاسبی، تهران: نشر شوند.
بلخاری قهی، حسن؛ (1395)، جامعه‌شناسی اخلاقی هنر، تهران: انتشارات سوره مهر.
پولارد، سیدنی؛ (1354)، اندیشه ترقی، تاریخ و جامعه، ترجمه حسین اسدپور میرانفر، تهران: امیرکبیر.
جنکس، چارلز؛ (1373)، «پست آوانگارد»، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، مجله هنر، شماره 25، تابستان 73، صص 49-60.
دووینیو، ژان؛ (1388)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمه مهدی سحابی، تهران: مرکز.
سلطانی، فرامرز؛ (1387)، ادبیات کارگری ایران در قرن معاصر، تهران: اکنون.
فرکلاف، نورمن؛ (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. مارکس، کارل؛ (1385)، سرمایه (کاپیتال): تحلیل نقادانه تولید کاپیتالیستی(جلد اول)، ترجمه جمشید هادیان، استکهلم: انتشارات نسیم. هاورز، آرنولد؛ (1377)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه ابراهیم یونسی، جلدچهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
Wendling, Amy. E. (2009(. Karl Marx on Technology and Alienation. New York: Creighton University, Palgrave Macmillan. Polasky, Janet L. (1992). “A Revolution for Socialist Reforms: The Belgian General Strike for Universal Suffrage,” Journal for Contemporary History 27, no. 3 (1992): 452–53.