بررسی اثر تغییرات محیطی-اجتماعی بر فرهنگ آموزش، با رویکرد طراحی فرهنگی و آموزش مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه طراحی صنعتی، پردیس بینالمللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله در خصوص بررسی اثر تغییرات محیطی-اجتماعی بر فرهنگ آموزش می­باشد. این بررسی بر اساس مفاهیم و ابزارهای طراحی برای فرهنگ صورت گرفته است. هدف از این مطالعه، سنجش امکان انتقال کامل مفاهیم آموزشی و انجام تمرینات مناسب برای یادگیری آن مفاهیم به صورت گروهی و عملی در فضای مجازی به خصوص در رشته­های عملی همچون طراحی می­باشد. بدین منظور ابتدا مطالعات کتابخانه­ای پیرامون آموزش، آموزش مثبت، روانشناسی مثبت، آموزش برخط[i]، فرهنگ آموزش و پویایی و مانایی فرهنگ انجام گرفت. سپس نتایج کارگاه­های آموزشی "طراحی در فرهنگ، فرهنگ در طراحی" که روش­ها و ابزارهای طراحی فرهنگی را با رویکرد طراحی مثبت آموزش می­داد، ارائه گردید. بر اساس کارگاه­های برگزار شده و با توجه به تغییرات پیش­آمده در اثر ویروس کرونا، کارگاه آموزشی برخط طراحی و اجرا گردید. فرض بر این بود که علی­رغم نیاز به کار گروهی و عملی در کلاس­ها و کارگاه­های آموزشی طراحی، می­توان آموزش را به گونه­ای طراحی کرد که متناسب با محدودیت­ها و فرصت­های شرایط جدید باشد. بدین ترتیب کارگاه آموزشی برخط با موضوع "معنا دادن به قرنطینه" برگزار گردید. نتایج نشان داد که با وجود فاصلۀ فیزیکی، بخش تئوری و عملی با شرایط جدید هماهنگ شده و پروژۀ گروهی با موفقیت به انجام رسید و رضایت شرکت­کنندگان را به همراه داشت.
 

 
 

کلیدواژه‌ها


پیترسون، کریستوفر و سلیگمن، مارتین (1395) فضایل و توانمندی‌های شخصیت، ترجمة دکتر کورش نامدار، مهدی آیتی، گلی‌تا امساکی و مهسا موحد ابطحی، چاپ اول، اصفهان: یار مانا
سلیگمن، مارتین (1394) شکوفایی روان‌شناسی مثبت‌گرا (درک جدیدی از نظریۀ شادکامی و بهزیستی)، ترجمۀ امیر کامکار و سکینه هژبریان، چاپ دوم، تهران: نشر روان.
Adachi, C. & O'Donnell, M. (2017). Teaching tools: Innovative curriculum and approaches to online learning; Designing for social learning [online]. Education Technology Solutions, No. 81, Dec 2017 - Jan 2018: 59-60.
Alford, Z. & White, M. A. (2015). Positive Schools Psychology. In White, M. A. & Murray, S. (2015). Evidence-based Approaches to positive education in Schools: Implementing a Strategic Framework for Well-being in Schools. Springer Press. Springer, Netherlands. Series Editor Ilona Boniwell., pp. 109-93. DOI 5_5-9667-017-94-978/10.1007.
Bates, D. G. & Plog, F. (1976). Cultural Anthropology (3rd ed.) New York: McGraw-Hill.
Crossing Cultural Chasms (2014). www.designandculture.info
Desmet, P. M. A., & Hekkert, P. (2007). Framework of Product Experience. International Journal of Design, 1(1), 13-23. Goodyear, P. (2015). Teaching as design, HERDSA Review of Higher Education Vol. 2, 27-50.
Hao, C., van Boeijen, A. G. C. & Stappers, P. J. (2017). Cultura: A communication toolkit for designers to gain empathic insights across cultural boundaries. In proceedings of IASDR Conference, 31 October-3 November, Cincinnati, Ohio, United States.
Henderson, M., Selwyn, N. & Aston, R. (2015). What works and why? Student perceptions of ‘useful’ digital technology in university teaching and learning. Studies in Higher Education.
Hofstede, G. H. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill, New York.
Hofstede, G. H., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations, software of the mind (3rd ed.). New York: McGraw-Hill USA.
Kitayama, S., Duffy, S., and Uchida, Y. (2007). Self as cultural mode of being. In S. Kitayama and D. Cohen (Eds.), Handbook of cultural Psychology (pp. 136-173). New York: Guilford Press.
Kashima, Y. (2000). Conceptions of culture and person for psychology. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 14–32. Kastanakis, M. & Voyer, B.G. (2014). The effect of culture on perception and cognition: a conceptual framework. Journal of Business Research 67(4). 425-433.
Markus H. R. & Kitayama, S (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224-253.
Markus H. R., & Kitayama, S (2010). Cultures and Selves: A Cycle of Mutual Constitution. Association for Psychological Science, 5(4), 420-430.
Mesquita, B. Boiger, M. & De Leersnyder, J. (2016). The cultural construction of emotions. Current Opinion in Psychology, 8. 31-36. Available at: www. Sciencedirect.com
Northoff, G., Heinzel, A., de Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H. & Panksepp, J. (2006). Self-referential processing in our Brain- A meta-analysis of imaging studies on the self. Neurolmage, 31, 440-457.
Riedel, R., Vialle, W., Pearson, P. & Oades, L. G. (2020), Quality Learning and Positive Education Practice: The Student Experience of Learning in a School-Wide Approach to Positive Education. International Journal of Applied Positive Psychology (2020) 5: 53–75.
Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K. & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 311-293, 35 (3). doi:3054980902934563/10.1080
Shavitt, S., Lee, A. & Johnson, T. P. (2008). Cross-cultural consumer psychology. In C. Haugtvedt, P. Herr, & F. Kardes (Eds.), Handbook of consumer psychology (pp. 1103–1131). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Triandis, H. C. (1991). The Psychological Measurement of Cultural Syndromes. American Psychological Association, 51(4), 407-415.
van Boeijen, A. G. C., Crossing Cultural Chasms. Available: http://designandculture.info [2017, 06 03].
van Boeijen, A. G. C., Sonneveld, M. & Hao, C. (2017). Culture sensitive design education: the best of all worlds.
In proceedings of 19th International Conference on Engineering and Product Design Education, September 7-8, Norway, Oslo & Akershus University College of Applied Sciences.
van Boeijen, A. G. C., Sonneveld, M., Hao, C. & Khodadadeh, Y. (2019). Developing cultural sensitivity: A student’s perspective. Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th-13th September 2019
WGS, World Government Summit (2017). The State of Positive Education.