مفاهیم سبک در محصول ، خودرو و ارتباط آن با برند- پژوهش موردی: فیس لیفت نمای جلوی خودروی رانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، گروه طراحی صنعتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

استایل، واژه ای کلیدی در طراحی محسوب می شود. یکی از مهمترین و اولین عواملی که مشتریان به هنگام مواجه با محصول، با آن رو به رو می شوند، استایل آن است. برندها با درک اهمیت این موضوع، از استایل محصول به عنوان عنصری جذب کننده و متمایز کننده در رقابت استفاده می کنند. همچنین، آن را فرصتی برای انتقال ارزشها و فرهنگ خود می دانند و به واسطه ی آن به گفتمان و تعامل با مشتریان می پردازند. لذا برای رسیدن به چنین اهدافی، باید درک درستی از مفاهیم و مباحث پیرامون استایل، وجود داشته باشد. در این مقاله، به کنکاش در مفاهیم استایل پرداخته و این مفاهیم توسعه داده شده اند. با توجه به اهمیت استایل در طراحی خودرو، یافته ها و نتایج حاصل در این حوزه، بسط داده شده و عناصر مرتبط با استایل خودرو، شناسایی و فرایندی ترکیبی برای طراحی پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج و فرایند پیشنهاد شده و ابزارهای گوناگون مورد استفاده، طراحی عملی مبتنی بر معیارهای عملکردی، استایل و زیباشناسی همچون: تهاجمی واسپورت بودن، خلاقانه و ترند بودن، در قالب یک پروژه در شرکت ایران خودرو برای گروهای هدف مردان و زنان جوان، انجام وتوسط کارشناسان مورد راستی آزمایی قرار گرفت. در نهایت، طرح پروژه ی فیس لیفت رانا برای برند ایران خودرو پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پاکباز، ر. (1378). دایرة المعارف هنر ( نقاشی، پیکره سازی و هنر گرافیک). فرهنگ معاصر. تهران. چاپ یازدهم، 1390.
گاردنر، ه. (1986). هنر در گذر زمان. ترجمه محمد تقی فرامرزی. انتشارات موسسه نگاه . تهران. چاپ دوازدهم 1391.
لاله دشتی، م.ک. ظفرمند، س.ج. (1394). گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی به وسیله ی بررسی قوانین شکلی استایل. نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی. دوره 20، ش 1. ص 84-77 .
Abbott, M. Shackleton, J.P. Holland, R. Guest, P. Jenkins, M.J. (2006). Engineering emotional identities in high-luxury vehicles, in: Proceedings from 5th International Conference on Design and Emotion.
Bae, S. H. Kijima, R. )2003). Digital styling for designer: in prospective automotive design. Proceedings of Virtual Systems and Multi Media, pp, 546–553.
Bluntzer, J. B. Ostrosi, E. Sagot, J. C. (2014). Styling of cars: Is there a relationship between the style of cars and the culture identity of a specific country? Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, first published, 11 july, 1–14.
Bluntzer, J. B. Ostrosi, E. Sagot, J. C. (2015). Styling of cars: Is there a relationship between the style of cars and the culture identity of a specific country? Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 229, 38–51.
Bluntzer, J. B. Ostrosi, E. (2019) From the Car Style Pregnancy towards the Brand Country Origin Recognition. in Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design (ICED19), Delft, The Netherlands, 5-8 August 2019. DOI:10.1017/dsi.2019.397.
Chan, C. S. (2000). Can style be measured? Des Stud, 21, 277–291.
Chan, T. (2016). On Styles in Product Design: An Analysis of US Design Patents. Insead, The business school for world. Chang, H. C. Lai, H. H. Chang, Y. M. (2007). A measurement scale for evaluating the attractiveness of a passenger car form aimed at young consumers. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 21–30.
Chen, k. Shao, c. c. (2003). Managing product identity through style reappearance. Available at: www.researchgate.net/publication/229038458 Managing Product Identity through Style Reappearance.
Cheutet, V. (2007) 2D semantic sketcher for a car aesthetic design, Proc. CPI.
Dell’Era, C. Verganti, R. (2007). Strategies of innovation and imitation of product languages. J. Prod. Innov. Manage, 24, 580–599.
Fukuda, S. (2016). Composing a Product Network for Emotional Performance. In Emotional Engineering (pp. 23–35). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/ 978-3-319-29433-9_2
Fenko, A. Schifferstein, H. N. and Hekkert, P. (2010). Shifts in sensory dominance between various stages of user–product interactions. Applied Ergonomics, Vol 41, No 1, pp 34–40.
Green, P.E. Srinivasan, V. (1978). Conjoint analysis in consumer research: issues and outlook, J. Consum, Res, 103–123. Kreuzbauer, R. and Malter, A. J. (2005). Embodied cognition and new product design: Changing product form to influence brand categorization. Journal of Product Innovation Management, Vol 22, No 2, pp. 165–176.
Hyun, k. j. Lee, j. H. Kim, M. Cho, S. (2014). Style analysis methodology: identifying the car brand design trends through hierarchical clustering. Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture, Proceedings of the 19th International Conference on ComputerAided Architectural Design Research in Asia CAADRIA, 327–336.
Hyun, k. j. Lee, j. H. Kim, M. Cho, S. (2015). Style synthesis and analysis of car designs for style quantification based on product appearance similarities. Elsevier. Advanced Engineering Informatics, 29, 483–494.
Hyun. K. J. Lee, J. H. (2018). Balancing homogeneity and heterogeneity in design exploration by synthesizing novel design alternatives based on genetic algorithm and strategic styling decision. Elsevier. Advanced Engineering Informatics, 38, 113–128.
Hofstede, G. (2002). Dimensions do not exist: A reply to Brendan McSweeney. Human Relation, 55, 1355–1361.
Hall, E. T. (1989). Beyond culture. Anchor.
Li, A. (2011). Computing style, Nexus Netw. J, 13 183–193.
Li, B. Dong, Y. Wen, Z. Liu, M. Yang, L. Song, M. (2018).
A machine learning–based framework for analyzing car brand styling. Advances in Mechanical Engineering. Vol, 10(7), 1–17.
Moradi, P. (2014). The use of emotional design for automotive design. Master thesis, Industrial design, Faculty of Razak School of Engineering and Advanced Technology, Malaysia.
McCormack, J. P. Cagan, J. Vogel, C. M. (2004). Speaking the Buick language: capturing, understanding, and exploring brand identity with shape grammars. Des. Stud, 25, 1–29.
Minkov, M. Hofstede, G. (2011). The evolution of Hofstede’s doctrine. Cross Cultural Management: An International Journal, 18, 10–20.
Orsborn, S. Cagan, J. Pawlicki R. Smith, R. C. (2006). creating cross-over vehicles: defining and combining vehicle classes using shape grammars. AIE EDAM: Artifi. Intell, Eng. Des, Anal, and Manuf, 20, 217–246.
Ostrosi, E. Bluntzer, J. Zhang, Z. Stjepandic, J. (2019). Car style-holon recognition in computer-aided design. Journal of Computational Design and Engineering, 6, 719–738.
Person, O. Snelders, D. (2010). Brand style in commercial design. Des Issues, 26, 82–94.
Person, O. Schoormans, J. Snelders, D. Karjalainen, T. M. (2008). Should new products look similar or different? The influence of the market environment on strategic product styling. Des. Stud, 29, 30–48.
Prats, M. Earl, C. Garner, S. Jowers, I. (2006), Shape exploration of designs in a style: Toward generation of product designs. Cambridge University Press, USA.
Stiny, G. Mitchell, W.J. (1978). The palladian grammar, Environ. Plan. B 5, 5–18.
Tovey, M. J. (1997). Styling and design: intuition and analysis in industrial design. Design Studies, vol 18, PP 10.
Vignesh, R. Suganthan, R. Prakasan, K. (2007).
Development of CAD models from sketches: a case study for automotive applications. Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering. 221(1), pp 41–47.
Zhou, H. Chen, L. (2009). Research of Product Identity Design Based on Form Style and Features. 2009 IEEE 10th International Conference on Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design DOI: 10.1109/CAIDCD16289.2009-26-29 Nov.
Zhao, D. Zhao, J. Zou, F. A Feature-Line-Based Descriptive Model of Automobile Styling and Application in Auto-design. In: CAD. IASDR, Seoul, Korea, 2009, 2503-25