شناسایی و تبیین مولفه های طراحی تجهیزات فضای آموزشی مدارس جهت اجرای طرح کیف در مدرسه (نمونه موردی دوره ی اول ابتدایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، دانشکده طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

10.22059/jfava.2023.285330.666894

چکیده

امروزه یکی از اهداف اساسی نظام‌های آموزش‌وپرورش معاصر، تأمین فضاها و تجهیزات‌آموزشی کارآمد، در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌‌آموزان است. دراین‌راستا، بهره‌مندی نظام‌آموزشی از تجهیزات به‌روز، مطلوب و هماهنگ با نظام‌آموزشی جهت جلوگیری از بسیاری مشکلات همچون تأثیرات منفی بر سلامتی، فرهنگی و روانی دانش‌آموزان مستلزم مطالعات و خلق ایده‌های نو و به روز می‌باشد. بدین‌ منظور در این پژوهش، پس از مطالعات‌کتابخانه‌ای تحقیقات‌میدانی در مدارس شهرستان ارومیه از طریق پرسشنامه به اخذ نظرات کاربران دوره اول‌ابتدایی به تعداد 60 نفر دختر و60 نفر پسر پرداخته شد. داده‌ها به‌صورت پارامترها و مولفه‌هایی جهت طراحی مبلمان در فضای‌آموزشی، استخراج و به عنوان معیارهای طراحی با استفاده از اصول‌استاندارد ارزیابی، تدوین و اولویت‌بندی گردید.طرح منتخب با ضریب وزنی 815، با در نظرگرفتن ویژگی‌های موردنظر کاربران ارتقا یافت.در فاز عملی پژوهش، طراحی‌ها براساس معیارها و مولفه‌های به‌دست آمده انجام گرفت. سپس یک نمونه شبیه‌سازی شده تصویری، جهت بررسی میزان موفقیت مولفه‌های پیاده شده در محصول‌نهایی و بررسی میزان رضایت از کاربران و اجرای طرح نیمه-آزمایشی(پیش‌آزمون-پس‌آزمون)در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. از آزمون گریس‌هاوس-گیسر بکار برده شده که در سطح 001/0p< معنادار بود.در نهایت مقایسه و تفسیرداده‌ها حاکی از خوشایندی و رضایت‌کاربران از محصول‌نهایی و موثربودن مولفه‌های خروجی و پیاده‌سازی در طرح نهایی را داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات