تبیین گفتمان‌های غالب در شکل‌گیری هنر پیشااسلامی عربستان با رویکرد نورمن فرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تصویرسازی،دانشکده هنر،دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

شبه جزیره عربستان در دوران پیش از اسلام، شاه‌راهی میان سوریه، مصر، میانرودان و هند بود. این تحقیق در نظر دارد تاریخ اجتماعی شبه جزیره را در سه سطح اقتصادی، سیاسی و مذهبی مورد بررسی قرار داده و گفتمان‌های غالب را تبیین کند. سوال اصلی آن است که گفتمان‌های غالب آن دوران چگونه بر شکل‌گیری آثار هنری تأثیرگذاشته‌اند؟ این پژوهش از نوع کیفی، و روش توصیفی-تحلیلی است که جمع‌آوری اطلاعات در آن با شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و در چارچوب نظری، از آراء نورمن فرکلاف استفاده کرده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گفتمان‌های غالب در بستر مذهبی، یهودیت و مسیحیت بودند که توسط امپراتوریهای ساسانی و بیزانس با رویکرد سیاسی تقویت می‌شدند. هرچند گفتمان اقتصادی غالب، در سه منطقه شمال، شرق و جنوب بر تجارت استوار بود، اما ایجاد تمهیدات کنترل آب در دو شهر یثرب (مدینه) و مکه، موجب استقلال و قدرت‌یافتن اقوام عرب بومی شد و مکه را به شهری آئینی تبدیل نمود. در گفتمان هنری، می‌توان تأثیر اشیاء وارداتی از ایتالیا، سوریه، مصر، میانرودان، ایران و هند، و در معماری انگاره‌های هنری یهودی، مسیحی و خدایان سامی میانرودان را مشاهده کرد، اما با ظهور اسلام و ایدئولوژی ساده‌زیستی آن، این رویکردها رو به افول نهاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • استونز، راب (1379). متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: مرکز.
 • - بورکهارت، یاکوب (1389). فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
 • - پاینده، حسین (1397). خوانش متن به شیوه تاریخ‌گرایان نوین (تحلیل گفتمان سووشون)، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 53، 11-39.
 • - خواص، امیر (1394). یهود در جزیره العرب پیش از اسلام: تحلیلی بر تأثیر و تأثرات یهودیت و عرب جاهلی، نشریه معرفت ادیان، 20، 67-84.
 • - عبدالعلی (1369). بازنگری تفکر عرب جاهلی، ترجمه اسداله آزاد، نشریه مشکوه، 26، 105-118.
 • - عسکری، محسن؛ احمدی، حسن؛ براتی، ناصر (1397). تحلیلی بر مؤلفه‌های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایران اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 81، 37-74.
 • - فان‌دایک، تون آدریانوس (1387). مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان ‌کاوی انتقادی، مترجم پیروز ایزدی، ویراستاران مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
 • - فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و همکاران، ویراستاران محمد نبوی و مهران مهاجر ، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • - قائمی، فرزانه (1394). بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگ جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا، نشریه پژوهشهای ادبی، 50، 57-82.
 • - محسنی‌نیا، محسن (1382). بازتاب گوشه‌هایی از فرهنگ و زبان ایران باستان در شعر و ادب دوره جاهلی عرب، نشریه مطالعات ایرانی، 4 (2)، 195-218.
 •  Al‐Ansary, A. (2010). Qaryat al‐Fâw. In A. al‐Ghabban (ed.), Routes d’Arabie: Archéologie et histoire du Royaume Saoudite (catalogue de l’exposition Paris). Paris: Somogy éditions d’art, 311–317.
 •  Al‐Said, S.F. (2010). Dédân (al‐ʿUlâ). In A. Al‐Ghabban (ed.), Routes d’Arabie: Archéologie et histoire du Royaume Saoudite (catalogue de l’exposition). Paris: Somogy éditions d’art, 263–269.
 •  Al‐Salami, M.A. (2012). Die Felsmalereien von Garf al‐Yahûdî im zentraljemenitischen Hochland, Neue Informationen zur Palastarchitektur im vorislamischen Arabien. Archäologische Berichte aus dem Yemen, XIII. Wiesbaden: Reichert91–101.
 •  Al‐Zahrani, A. (2010). Thâj et le Royaume de Gerrha. In A. Al‐Ghabban (ed.), Routes d’Arabie: Archéologie et histoire du Royaume Saoudite (catalogue). Paris: Somogy éditions d’art, 387–391.
 •  Antonini, S. (2003). Sculpture of southern Arabia: Autochthony and autonomy of an artistic expression. Arabia, 1, 21–26.
 •  Breton, J.F. (ed.) (1992). Fouilles de Shabwa II: Rapports préliminaires. Institut d’Archéologie du Proche‐Orient, Publication Hors Série No. 19. Paris: Paul Geuthner.
 •  Carter, R.A. (2008). Christianity in the Gulf during the first centuries of Islam. Arabian Archaeology and Epigraphy, 19, 71–108.
 •  Creswell, K.A.C. (1951). The Kaʿba in A.D. 608. Archaeologia, 94, 97–102.
 •  Cuny, J.; Mouton, M. (2009). La transition vers la période sasanide dans la péninsule d’Oman: chronologie et modes de peuplement. In C.J. Robin and J. Schiettecatte. Paris: de Boccard, 91–133.
 •  Finster, B. (2010). Arabia in late antiquity. In A. Neuwirth et al. (eds), The Qurʾân in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾânic Milieu. Leiden: Brill, 61–114.
 •  Finster, B (2016) The Material Culture of Pre‐ and Early Islamic Arabia, A Companion to Islamic Art & Architecture, Edited by Finbarr Barry Flood and Gülru Necipoğlu, Vol.1. Indian: Wiley Blackwell.
 •  Gajda, I. (2009). Le royaume de Himyar à l’époque monothéiste: L’histoire de l’Arabie du Sud ancienne de la fin du IVe siècle de l’ère chrétienne jusqu à l’avènement de l’Islam, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Tome, 40.
 •  Groom, N. (1998). Die Düfte Arabiens. In W. Seipel (ed.), Jemen: Kunst und Archäologieim Land der Königin von Sabaʿ (Sonderausstellung Wien vom). Wien: Kunsthistorisches Museum, 53–55.
 •  Hitti, P.K. (1916). The Origins of the Islamic State, being a Translation of the Kitâb Futûh al‐Buldân of al‐Imâm abu’l ´Abbâs Ahmad ibn Jâbir al‐Balâdhurî. New York: Columbia University Press.
 •  Johns, J. (1999). The house of the Prophet and the concept of the mosque, Bayt al‐Maqdis: Jerusalem and Early Islam. Oxford: Oxford University Press, 59–112.
 •  Kennet, D. (2009). Transformation in late Sasanian and Early Islamic Eastern Arabia: The evidence from Kush. In C.J. Robin and J. Schiettecatte (eds), L’Arabie à la veille de l’islam. Paris: de Boccard, 136–161.
 •  King, G.R.D. (2004). The paintings of the pre‐Islamic Kaʿba. Muqarnas, 21, 219–229.
 •  Kister, M.J. (1980). Studies in Jâhiliyya and Early Islam. London: Variorum.  Loreto, R. (2012). The Saudi‐Italian‐French archaeological mission at Dumat al‐Jandal (Ancient Adumatu): A first relative chronological sequence for Dumat al‐Jandal. Architecture and pottery. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 42, 165–182.
 •  Morony, M.G. (2004). Economic boundaries? Late antiquity and early Islam. Journal of the Economic and Social History of the Orient, Xl, 166–194.
 •  Mouton, M. et al. (2012). Building H at Mleiha: New evidence of the late pre‐Islamic period D phase (PIR. D) in the Oman peninsula (second to mid‐third century AD). Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 42, 205–222.
 •  Nebes, N. (2010). The martyrs of Najrân and the end of Himyar. In A. Neuwirth et al.(eds), The Qurʾân in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾânic Milieu. Leiden: Brill, 27–59.
 •  Nehmé, L. et al. (2010). Hégra d’Arabie heureuse. In A. Al‐Ghabban (ed.), Routes d’Arabie: Archéologie et histoire du Royaume Saoudite (catalogue de l’exposition). Paris: Somogy éditions d’art, 287–305.
 •  Potts, D.T. (1990). The Arabian Gulf in Antiquity, 2 vols. Bath: Bookcraft.
 •  Retsö, J. (2004). In the shade of Himyar and Sasan: The political history of Pre‐Islamic Arabia according to the Ayyam al‐ʿArab literature. Arabia, 2, 111–118.
 •  Retsö, J. (2005–2006). Wahb B. Munabbih, the Kitâb Al‐Tîjân and the history of Yemen, Arabia, 3, 227–236.
 •  Robin, C.J. (1998). Die streitenden Königreiche in Zeiten politischer Instabilität. In W. Seipel (ed.), Jemen: Kunst und Archäologie im Land der Königin von Sabaʿ (Sonderausstellung). Wien: Kunsthistorisches Museum. 261–267.
 •  Robin, C.J. (2003). Le judaisme de Himyar. Arabia, I, 97–172.
 •  Robin, C.J. (2008). Les Arabes de Himyar, des Romains et des Perses (III e –VIe siècles de l’ère chrétienne). Sémitica et Classica, 1, 167–202.
 •  Robin, C.J. (2009a). Faut‐il réinventer la Jâhiliyya? L’Arabie à la veille de l’islam; Bilan clinique. Table ronde tenue au Collège de France. Paris: de Boccard, 5–13.
 •  Robin, C.J. (2009b). Inventaire des documents épigraphiques provenant du royaume de Himyar au IVe‐VIe siècles. In C.J. Robin and J. Schiettecatte (eds), L’Arabie à la veille de l’islam; Bilan clinique. Paris: de Boccard, 165–216. obin, C.J. (2010). L’Antiquité. In A. Al‐Ghabban (ed.), Routes d’Arabie: Archéologie et histoire du Royaume Saoudite (catalogue). Paris: Somogy éditions d’art, 81–99.
 •  Salles, J.‐Fr. et al. (2013). Les Églises de Koweit et du Golfe Persique. In Fr. Briquel Chatonnet, Les églises en monde syriaque, Collection Études Syriaques 10. Paris: Paul Geuthner, 237–268.
 •  Schiettecatte, J. (2011). D’Aden à Zafar, villes d’Arabie du Sud préislamique: Orient & Méditerranée. Archéologue, 6. Paris: de Boccard.
 •  Sedov, A. (2005). Temples of Ancient Hadramaut: Arabia Antica, 3. Pisa: Plus‐Pisa University Press, 175–185.
 •  Seipel, W. (ed.) (1998). Jemen: Kunst und Archäologie im Land der Königin von Sabaʾ (Sonderausstellung). Wien: Kunsthistorisches Institut.
 •  Shahid, I. (1989). Byzantium and the Arabs in the Fifth Century. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
 •  Wensinck, A.J.; Jomier, J. (1978). Kaʿba. Encyclopaedia of Islam. New Edition 4. Leiden: Brill, 317–322.
 •  Yule, P. (2013). Late antique Arabia: Zafar, capital of Himyar. Abhandlungen der Deutschen Orient‐Gesellschaft, 29. Wiesbaden: Harrassowitz.