تحلیل گفتمان «از آن خودسازی» تاریخ در هنر انتقادی هنرمندان آمریکایی آفریقایی‌تبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا . دانشکده هنرهای تجسمی . استاد. دکترای تاریخ هنر و دکترای هنرهای تجسمی.

چکیده

تاریخ مملو از نقاشی‌های اروپایی‌محوری است که معیارهای اصیل هنرهای زیبا را تعیین می‌کنند؛ آنچه که امروزه توسط هنرمندان اقلیت‌های نژادی به چالش کشیده شده است. از اواخر سده نوزدهم، هنرمندان امریکایی افریقایی-تبار با رجعت به گذشته تاریخی و بهره‌گیری از قهرمانان سیاه‌پوست و اندیشه‌های حماسی و انقلابی‌شان و تحت تاثیر حوادث سیاسی و اجتماعی، با آثار هنری خود به مبارزه علیه استعمار نژادی و ترسیم آینده‌ای روشن برای ملت سیاه پرداختند. اما هنر امروز با آنچه تحت‌عنوان هنر سیاهان در نیمه دوم سده نوزدهم و نیمه اول سده بیستم می‌شناسیم متفاوت است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که نقش تصاویر در ساختارشکنی امر زیباشناختی مالوف و واسازی ساختار قدرت چیست، با تمرکز بر هنر دوران پست مدرن، به تحلیل انتقادی آثار هنرمندان امریکایی افریقایی‌تبار با موضوع «از آن خودسازی» آثار مشهور تاریخ هنر پرداخته است. بنا بر نتیجه از جمله اهداف هنرمندان در این شیوه از بازنمایی، در مرکز قرار دادن اقلیت‌های طرد شده، تاکید بر هنرهای زیبا به-عنوان چیزی فراتر از ملیت و نژاد، ایجاد یک ضد روایت، واسازی ساختار قدرت، توانمندسازی سیاهان در فرهنگ غرب و ایجاد حس برابری است. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات