تبیین نسبت و همسویی هنر پاپ و پراگماتیسم/

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

از مهمترین شاخصه‌های هنر پاپ رویکرد انتقادی آن نسبت به زیبایی‌شناسی ایدئالیستی است؛ علاوه بر این برخی نشانه‌ها حاکی از آنند که می‌توان بین این جریان هنری و مکتب فلسفی پراگماتیسم قایل به نسبت‌هایی بود. با توجه به اینکه پراگماتیسم به دنبال پیامد‌های عملی امور است و معیار ارزیابی را وابسته به نتایج می‌داند، به نظر می‌رسد که بتوان آن را با خصوصیت‌های کارکردی هنر پاپ درنسبت دانست. پژوهش حاضر در هدف به دنبال شناخت و تحلیل این نسبت‌ها است؛ بر این اساس داده‌های ضروری به روش اسنادی گردآوری شده‌اند که در نهایت بعد از توصیف به روش کیفی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. تلاش شده است تا در تحلیل داده‌ها، میان شاخصه‌های پراگماتیسم و هنر پاپ مطابقت صورت گیرد. براساس نتایج می‌توان چنین اذعان داشت که هنر پاپ به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های هنری نیمه دوم سده بیستم علاوه بر مبانی نظری، از سیر ایده‌پردازی و انتخاب موضوع تا نوع متریال و کیفیات فرمی و اجرایی آثار در نسبتی مشخص با اندیشه پراگماتیستی است. نکته دیگر اینکه با توجه به نظریه‌ی هنر پراگماتیستی و تاثیرپذیری هنر پاپ از آن، همزمان نقد هنر هم از نقد ارزشی و داورانه گذر کرده و رویه‌ای نسبیت‌گرا و توصیفی اتخاذ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات