نویسنده = کاظمیان مروی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه "مرگ مؤلف" رولان بارت

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 5-14

اشرف السادات موسوی لر؛ سمانه کاظمیان مروی