نویسنده = شفیعی سرارودی، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار سفالین پیکاسو با نگاهی به سفال های کهن

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 57-66

مهرنوش شفیعی سرارودی