نویسنده = نامورمطلق، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. خوانش رویکرد اسطوره‌سنجی نزد ژیلبردوران، با نگاهی به "زیورآرایه های باغ ایرانی"

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-42

شقایق چیت ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامور مطلق


2. مطالعه زبان و بیان در پیکره سفالی طغرل بیک سلجوقی با رویکرد بینامتنی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-54

جواد نکونام؛ بهمن نامورمطلق