نویسنده = ابوالقاسمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی