نویسنده = فرهمند بروجنی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-102

سمانه صادقی مهر؛ علی اصغر میرزایی مهر؛ حمید فرهمند بروجنی