اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mazaheriut.ac.ir
66415282
0000-0002-5196-3531

سردبیر

حسن بلخاری

پژوهش هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

www.hasan.bolkhari.blogfa.com
hasan.bolkhariut.ac.ir
0000-0002-6304-4815

اعضای هیات تحریریه

صداقت جباری کلخوران

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا

sedaghat.jabbarigmail.com

محمد خزایی

استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار گروه پزوهش هنری،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

ghadadvaryahoo.com
0000-0001-9869-9283

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir
0000-0002-6679-5323

محمود طاووسی

هنرهای تجسمی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سید محمد فدوی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

koleiniiust.ac.ir
0000-0002-9678-9565

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

hosseinabadi_2007yahoo.co.uk

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان

abbas_a_ukyahoo.com

بهزاد سلیمانی

طراحی صنعتی دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

behzad_soleimaniyahoo.com
0000-0002-9680-9650

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

اصغر جوانی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

a_javaniartyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ماندانا برکشلی

دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

bmandanaunimelb.edu.au
0000-0001-5083-4562

امیرحسین ذکرگو

استاد دانشگاه ملبورن استرالیا

ahzekrgoogmail.com

ویراستار انگلیسی

مهران مهاجر

ارتباط تصویری و عکاسی مربی دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~mimmohajer
mimmohajerut.ac.ir

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fineartjut.ac.ir
66415282