اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazaheri
mazaheriut.ac.ir
66418788
0000-0002-5196-3531

سردبیر

حسن بلخاری

پژوهش هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir
66955630
0000-0002-6304-4815

اعضای هیات تحریریه

صداقت جباری کلخوران

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~sjabbari
sjabbariut.ac.ir
66962593
0009-0004-2073-0833

محمد خزایی

استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار گروه پزوهش هنری،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

a.dadvaralzahra.ac.ir
0000-0001-9869-9283

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir
0000-0002-6679-5323

محمود طاووسی

هنرهای تجسمی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سید محمد فدوی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~fadavi
fadaviut.ac.ir

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

arch.iust.ac.ir/content/10071/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-
koleiniiust.ac.ir
0000-0002-9678-9565

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

hosseinabadi_2007yahoo.co.uk

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/abakbari/fa
abbasakbarikashanu.ac.ir
03155912547
0000-0003-2469-0387

بهزاد سلیمانی

طراحی صنعتی دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

behzad_soleimaniyahoo.com
0000-0002-9680-9650

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

اصغر جوانی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=b55ec28c52d5f6205684a473a2193564&LaID=1
a.javaniaui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ماندانا برکشلی

دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

bmandanaunimelb.edu.au
0000-0001-5083-4562

امیرحسین ذکرگو

استاد دانشگاه ملبورن استرالیا

ahzekrgoogmail.com

ویراستار انگلیسی

مهران مهاجر

ارتباط تصویری و عکاسی مربی دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~mimmohajer
mimmohajerut.ac.ir
66955630

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fineartjut.ac.ir
66415282