اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazaheri
mazaheriut.ac.ir
66418788
0000-0002-5196-3531

سردبیر

حسن بلخاری

پژوهش هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hasan.bolkhari
hasan.bolkhariut.ac.ir
66955630
0000-0002-6304-4815

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/abakbari/fa
abbasakbarikashanu.ac.ir
03155912547
0000-0003-2469-0387

اصغر جوانی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=b55ec28c52d5f6205684a473a2193564&LaID=1
a.javaniaui.ac.ir
0009-0003-8457-7746

صداقت جباری کلخوران

پژوهش هنر استاد گروه ارتباط تصویری و عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sjabbari
sjabbariut.ac.ir
66962593
0009-0004-2073-0833

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

hosseinabadi_2007yahoo.co.uk
0000-0001-8024-6358

محمد خزایی

استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/admin/theme
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0001-8829-625

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

a.dadvaralzahra.ac.ir
0000-0001-9869-9283

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir
0000-0002-6679-5323

بهزاد سلیمانی

طراحی صنعتی دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

behzad_soleimaniyahoo.com
0000-0002-9680-9650

محمود طاووسی

هنرهای تجسمی استاد گروه تجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سید محمد فدوی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~fadavi
fadaviut.ac.ir
0009000100148190

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

arch.iust.ac.ir/content/10071/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-
koleiniiust.ac.ir
0000-0002-9678-9565

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ماندانا برکشلی

دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

bmandanaunimelb.edu.au
0000-0001-5083-4562

امیرحسین ذکرگو

استاد دانشگاه ملبورن استرالیا

ahzekrgoogmail.com

ویراستار انگلیسی

مهران مهاجر

ارتباط تصویری و عکاسی مربی گروه ارتباط تصویری و عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mimmohajer
mimmohajerut.ac.ir
66955630

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

n_yarchiniut.ac.ir
66415282