اعضای هیات تحریریه
مدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

mazaheriut.ac.ir
66415282

سردبیر

حسن بلخاری

پژوهش هنر استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

www.hasan.bolkhari.blogfa.com
hasan.bolkhariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

صداقت جباری کلخوران

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

sedaghat.jabbarigmail.com

محمد خزایی

استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmodares.ac.ir

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار گروه پزوهش هنری،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

ghadadvaryahoo.com

زهرا رهبرنیا

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

z.rahbarniaalzahra.ac.ir

محمود طاووسی

هنرهای تجسمی استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سید محمد فدوی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fadaviut.ac.ir

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

koleiniiust.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

hosseinabadi_2007yahoo.co.uk

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان

abbas_a_ukyahoo.com

بهزاد سلیمانی

طراحی صنعتی دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

behzad_soleimaniyahoo.com

یعقوب آژند

استاد بازنشسته دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

اصغر جوانی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

a_javaniartyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ماندانا برکشلی

دانشیار دانشگاه ملبورن استرالیا

bmandanaunimelb.edu.au

امیرحسین ذکرگو

استاد دانشگاه ملبورن استرالیا

ahzekrgoogmail.com

ویراستار انگلیسی

مهران مهاجر

ارتباط تصویری و عکاسی مربی دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~mimmohajer
mimmohajerut.ac.ir

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fineartjut.ac.ir
66415282