نویسنده = ���������� ���������� ��������
تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری