تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، کارشناس ارشد تصویرسازی

2 دانشگاه تهران، دکترا

3 حوزه هنری، دکترا

چکیده

بی شک با توجه به آن‌که انگاره‌های شکل گرفته در هر تمدنی ریشه در اعتقادات و تفکرات آن دوران دارد و از طرفی رمزگشایی هنرِ برآمده از این اعتقادات، بدون شناخت این باور‌ها ممکن نیست، در این مقاله کوشش شد تا با تعمق در یکی از کهن‌ترین باورهای بشری به نام" آیین‌ور"، چگونگیِ نمادپردازیِ این تفکر را در هنر تصویرگری ایرانی بازجست. این باور کهن، گونه‌ای از داوری و آزمون است که در محاکمات پیچیده صورت می‌پذیرفت و آن‌جا که به دلیل کم بودن قراین و مدارک، قضاوت ناممکن می‌نمود از عناصر طبیعت استعانت جسته می‌شد. در میان روایاتی که دربردارنده مضامین ور هستند،" گذر سیاوش از آتش" یکی از نام آشناترین آنهاست و به همین جهت در این نوشتار یک نگاره با این مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و چگونگیِ تجلیِ باور ور در آن بررسی و تلاش شد تا با رمزگشایی اعتقاد به آیین ور و جایگاه آتش در دوران کهن به روش تحقیق کیفی و مقایسه‌ای به شناختی هرچه عمیق‌تر از نوع نگرش اداور گذشته و بالخص هنرمندِ نگارگر دست یافت. نتیجه آن که شاید ریشه‌های باور ور در طول تاریخ رنگ باخته باشد، اما تجلی آن در هنر تصویرگری، همواره به صورت یک سنت باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها