نویسنده = �������������� ���������� ��������
بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان