نویسنده = �������������� ����������
مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.29609

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن