نویسنده = ���������� ������������ ����������
مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن