نویسنده = ��������������������� ���������������� ����������
زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی