نویسنده = ���������� ���������������������� ����������
بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه قرن18و19میلادی*

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2013.36270

فائزه محمدی حاجی¬آبادی؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ علی اصغر فهیمی فر