نویسنده = ابراهیمی نژاد رفسنجانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-66

زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر