نویسنده = ���������� ��������������
تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2015.57009

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی