نویسنده = ������������ ������ ����������������
گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 45-56

10.22059/jfava.2015.56380

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی