نویسنده = ���������������� �������������� ����������
پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-28

10.22059/jfava.2017.63164

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی