پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

2 عضو هیات علمی / دانشگاه هنر اصفهان

3 گروه سرامیک، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

از مباحث ضروری پژوهش دانشگاهی در حوزه هنر و طراحی، روش شناسی است. اینکه چگونه می توان بدون توسل به روش های نظری یا علمی محض با بکارگیری روش های مناسب در پژوهش هایی که مبتنی بر کنش هنری است به تحقیقات قابل قبولی دست یافت، کار آسانی نیست. رشد فزآینده پژوهش های کنش محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های هنر دو دهه اخیر دنیا نشانگر عدم کارآمدی روش های پژوهشی است که بدون در نظر گرفتن ماهیت هنر از حوزه های دیگر بدان سرایت کرده است. در این مقاله تلاش شده است با واکاوی روش های مورد استفاده درپژوهش هایی که منجر به خلق آثار هنری می شود به ارائه ی راهکاری عمومی دست یافت. روش شناسی پژوهش کنش محور متناسب با مسئله پژوهش و اغلب به صورت میان رشته ای است که به دلیل پیچیدگی هنر و مسائل پژوهشی مربوط به آن متناسب با هر پروژه ای صورت بندی می شود. در پی استفاده از این روش پژوهشی درحوزه ی هنر و طراحی، علم و معرفت جدیدی از طریق تجربه و نتایج آن پدید می آید و اصالت و صحت آن با توجه به بدیع بودن نتایج پژوهش که ممکن است به صورت آثار هنری، موسیقی، طراحی، رسانه های دیجیتالی، اجرا (پرفورمنس)، نمایشگاه باشد، مشخص می شود.

کلیدواژه‌ها


حنفی زاده، پ و محرابیون محمدی، م (1392)، طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.
نظیری، ق؛ قاسم زاده، ح؛ عاطف وحید، م و بیان زاده، س.ا (1384)، معرفی شیوه­ی افتراق معنایی و کاربرد آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده، نشریه­ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 41، 204-211.    
Allan, G (2003), A critique of using grounded theory as a research method, Electronic journal of business research methods, 2(1), 1-10.
Bogue, R (1999), Art and Territory, in I. Buchanan (ed.) Duke University Press, pp. 85-102.
Borg, E. W (2010), The experience of writing a practice-based thesis in Fine Art and Design, Doctoral dissertation, The University of Leeds, Leeds, UK.
Bourdieu, P (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
Dallow, P (1998), Media Arts, Research and the University, Practice: A Journal of Visual, Performing and Media Arts, 3, pp. 36-45.
Dallow, P (2003), Representing creativeness: practice-based approaches to research in creative arts, Art, Design & Communication in Higher Education, 2(1), 49-66.
Douglas, A (1994), The Creative Process as Material for Research Degrees, Matrix 2: A Conference on Postgraduate Research Degrees in Design and the Visual Arts, Central Saint Martin College of Art, The London Institute.
Eno, B (1996), A Year with Swollen Appendices, Faber & Faber, London.
Gray, C & Malins, J (2004), Visualizing research: A guide to the research process in art and design, VT: Ashgate, Burlington.
Gray, D. E (2013), Doing research in the real world, Sage, Los Angeles, London, Singapore, Washington.
Jayaratna, N (1994), Understanding and Evaluating Methodologies, McGraw Hill, London.
Kim, J. A (2006), The characterization of paper-composite porcelain: Material properties and Workability from ceramic art and design perspective, Unpublished thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Göteborg University, Gothenburg.
McKernan, J. (1998), Curriculum Action Research: a Handbook of Methods and Resources for the Reflective Practitioner, chapter 1, Kogan Page, London.
Puchta, C & Potter, J (2004), Focus group practice, Sage,London, Thousand Oaks, New Delhi.
Seago, A1995, Monograph, Research Methods for MPhil & PhD Students in Art and Design: Contrasts and Conflicts (Royal College of Art Research Papers: Vol 1, No 3, 1994/5.
Steier, F (1992), Research and Reflexivity, Thousand Oaks, Sage, CA.
Stonyer, A (1978), The development of kinetic sculpture by the utilization of solar energy, Leicester Polytechnic, Leicester, UK.
Strand, D (1998), Research in the Creative Arts, Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs, Canberra.
Walter, M (2006), Social Science methods: an Australian perspective, Oxford University Press, New York.
Wild, L (1998), That was then: Corrections and amplifications, The education of a graphic designer, 39-52.
Wilson, P. G (2002), An investigation into a range of idiosyncratic crystalline glazes and aesthetically compatible forms, Western Sydney University, Australia.