نویسنده = �������������� ���������� ������ ������ ����������
گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 101-114

10.22059/jfava.2017.64031

زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی