گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس/ دانشکده هنر و معماری

چکیده

ارتباطات ترغیبی حوزة موضوعی این مقاله است که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تبلیغ تعاملی محیطی و مخاطب آن می‌پردازد. این شیوه ارتباطی، گونه‌ای نوین از رفتار تعاملی انسان است که شکل‌گیری آن ریشه در زندگی اجتماعی او دارد. انسان با روی‌آوردن به زندگی اجتماعی بروز نیازهای گوناگونی را تجربه کرد، از جمله نیاز به برقراری ارتباط‌جمعی که روزبه‌روز گسترش یافت تا جائیکه با اختراع چاپ و به دنبال آن رواج رسانه‌های چاپی، موجبات تکامل ارتباط‌جمعی را فراهم ساخت. با به‌عرصه‌آمدن رادیو و تلویزیون و ظهور ماهواره و اینترنت گونه‌های جدید ارتباطی به صورت فراگیر شکل گرفت و صنعت تبلیغات از جایگاه مهمی برخوردار شد. گسترش استفاده از رایانه، شاخه‌ای جدید در ارتباطات را موجب شد که «طراحی تعامل» نامیده شد و پیش‌زمینة شکل‌گیری تبلیغات تعاملی را فراهم کرد. عنصر اصلی در این نوع تبلیغات، شرکت مخاطب در فرآیند پیام‌رسانی است. میزان تأثیرگذاری، بستگی زیادی به برقراری ارتباط مخاطب با تبلیغ و انتخاب‌های او دارد؛ زیرا اوست که اطلاعات را گزینش می‌کند. تبلیغ تعاملی باعث افزایش اثرگذاری بر مخاطب و مشارکت او می‌شود و درواقع ابزار مناسبی است برای تأثیر بر ذهن انسان عصر پسانوگرایی که به دلیل جریان پرشتاب تغییرات، هویتی چندگانه دارد. از این رو در این پژوهش به این شاخه نوین از تبلیغات می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


سدی‌طاری، محمدحسن (1372)،‍‍‍ٌ‌ٍّ تاریخچه تبلیغات بازرگانی، رسانه، شماره 13، صص 54–59.
‏افشار مهاجر، کامران (1388)، گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه‌ها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران.
‏حکیم‌آرا، محمدعلی (1379)، تبلیغات: تبلیغ، کوششی برای متقاعدسازی، رسانه، شماره 42، صص 96–101.
‏خویه، علی (1388)، دگرگونی رسانه ها در تبلیغات فرانوگرایی، تدبیر، مدیریت، شماره 188، صص ۸۵–۸۶.
‏خداداده، یاسمن، یعقوبیان، شادی (1386)، طراحی تعاملی: مطالعه فرهنگ کاربران ایرانی جهت ایجاد تعامل بهتر با محصولات، هنرهای زیبا، شماره 29، صص ۸۶–۷۹.
‏روستا، احمد (1379)، تبلیغات برای صـادرات، هشدارها و راه کـارها، در: مجموعه مـقالات اولین همایش صـنعت تبلیغات، کوروش اسعدی بیگی، اداره کل تبلیغات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، تهران.
‏سیدمحسنی، شهاب (1377)، روابط عمومی و تبلیغات کدام ابزار تبلیغی برای کدام پیام؟، رسانه، شماره 4، 9، صص 94–101.
‏سیدمحسنی، شهاب (1381)، تبلیغات، مخاطب پژوهی و اثربخشی، هنر هشتم، دوره 2، شماره 7، صص 65–71.
‏صوراسرافیل، بهروز (1352)، پوستر، زبان گویای خطوط و رنگها، هنر و مردم، دوره 1، شماره 12، صص 39–43.
‏مؤمنی‌نورآبادی، مهدی (1382)، روابط عمومی الکترونیک چشم اندازها و فرصت ها، هنر هشتم، دوره 1، شماره 8، صص 34–47.
‏میرحسینی، حسین (1383)، تبلیغات اینترنتی، تدبیر، شماره 148، صص 52–57.
ولز، ویلیام.؛ برنت‌، جان.، ماریارتی‌؛ ساندرا ارنست (1388)، تبلیغات‌ تجاری‌: اصول‌ و شیوه‌های‌ عمل، سینا قربانلو، مبلغان‌، تهران‌.
 
‏Baldwin, J.M (1901), Dictionary of philosophy and psychology, Macmillan, London.
Bialoskorski، L.S.S.; Westerink، J.H.D.M. & Van den Broek، E.L (2009), Mood Swings: An Affective Interactive Art System. (In) Intelligent Technologies for Interactive Entertainment. Nijholt، A.، Reidsma، D.، Hondorp، H. (Ed), Springer Berlin Heidelberg, Berlin، Heidelberg, 181-186.
Bettinghaus, E.P. & Cody, M.J (1987), Persuasive communication , Holt, Rinehart, and Winston, New York.
‏Crilly، N.; Moultrie، J. & Clarkson، P.J (2004), Seeing things: consumer response to the visual domain in product design, Design Studies، Vol. 25, pp.577–547.
‏Dijkstra، M. & Raaij، W.F. van (2002), Media Effects by Involvement Under Voluntary Exposure: A Comparison of Television، Print and Static Internet, Journal of Euromarketing, No.11, pp.1-21.
Fulk, J. & Boyd, B )1991(, Emerging Theories of Communication in Organizations, Journal of Management, No.17, pp.407–446.
Hallnäs, L. & Redström, J (2006), Interaction design: foundations, experiments, The Interactive Institute ; The Textile Research Centre, The Swedish School of Textiles, University College of Borås, Borås.
‏‏Heart in distress )2012(, Adland, http://adland.tv/ooh/asss-heart-distress-sound-billboard-canada. Accessed on 2015/03/15.
‏Ju-Yuan, C )2004(, Exploring the Human Computer Interactive Design: Interactive Billboard, GLIDE’08 Conference Proceedings, No.1, pp.32-43.
‏Li, H. &  Leckenby, J.D (2004), Internet advertising formats and effectiveness, Center for Interactive Advertising, pp.1–31.
‏Lister, M.; Dovey, J.& Giddings, S )2008(, New Media: A Critical Introduction,routledg, USA & canada.
‏Manzari, J )2005(, The Importance of Interactivity in Twenty-first Century Design: A Call for the Creation of the Interaction Designer, Stanford University, CA, US, 1-14.
McLuhan, M )1964(, Understanding media: the extensions of man, McGraw-Hill.
Misereor: The Social Swipe (2014), Kolle Rebbe, http://www.kolle-rebbe.de/en/arbeit/misereor/das-placard/ . Accessed on 2015/09/13
Poynor, R )2004(, Communicate: Independent British graphic design since the Sixties, Laurence King Publishing, London.
Roberts, M.S )2005(, Internet Uses And Gratifications: A Structural Equation Model of Interactive Advertising, Journal of Advertising, Published online, pp.57–70. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.2005.10639191) Accessed on 2015/11/28.
Saffer, D )2007(, Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices, illustrated, ed. , New Riders.
‏ McMillan Sally J، Jang-Sun Hwang )2002(,"Measures of Perceived Interactivity: An Exploration of the Role of Direction of Communication، User Control، and Time in Shaping Perceptions of Interactivity", Journal of Advertising, 31, 29-42.
Screven, C )1999(, Information design in informal settings: Museums and other public settings, Information design, MA: MIT Press, Cambridge.
Thackara, J)2001(,Why is Interaction Design Important? November 2001 http://www.doorsofperception.com/archives/2001/11/why_is_interact.php.
“TRAVELLERS INTERACTIVE WALL” Outdoor Advert by Fallon Minneapolis )2007(, Advertising Archive, Commercials database, http://www.coloribus.com/adsarchive/outdoor/travelers-travellers-interactive-wall-10687155/ .Accessed on 2015/08/20
‏‏van Dijk, J )2006(, The Network Society, SAGE Publications Ltd, SAGE Publications Ltd,London.
Verplank,B )2001 (, Interaction Design Sketchbook, Unpublished paper for CCRMA course Music.
https://hci.rwth-aachen.de/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=797
‏Wei Kian، T )2010( Study Of The Flow Of Enjoyment In Interactive Installations.