نویسنده = �������������� ���������� ��������
خوانشی در باب معاصریت در هنر

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 5-14

10.22059/jfava.2018.252196.665877

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان