خوانشی در باب معاصریت در هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

در تعریف واژه­ی معاصر، برخی تنها وجه امروزی بودن (درزمانی) را مورد نظر قرار داده و گروهی دیگر، با نگاهی فرازمانی، به تعریف آن در نسبت با اجتماع پرداخته­اند. هدف از این پژوهش، رسیدن به پاسخی برای این پرسش بنیادی است که آیا دوره معاصر شامل بازه زمانی خاصی از هنر یک سرزمین، با تمامی آثار مربوط به آن دوره است و یا این واژه، تنها بر آثاری که با مصادیق آن همخوانی دارند، قابل اطلاق است؛ مصادیقی که گاه از جنبه نو بودن فراتر رفته و دایره تعلقات این واژه را دگرگون می­کند. روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی بوده و جمع­آوری اطلاعات با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه­ای انجام شده است. بنا بر نتیجه، آنچه بیش از سایر دیدگاه­ها می­تواند به عنوان تعریفی نسبتاً دقیق از معاصریت قلمداد شود، دیدگاه بازمانی است. بر مبنای این دیدگاه، آثار هنری با وجود ساکن شدن در ظرف زمانی و مکانی معین، به آن محدود نگردیده و ممکن است با گذر زمان، با زمینه­های هنری آینده خود همایند شوند. در نتیجه معاصریت در قطب دوم اثر هنری، یعنی مخاطب، ظرف زمان را می­پذیرد ولی در قطب اول آن، که مربوط به تولید اثر هنری است، پذیرای ظرف و محدوده زمانی نیست.

کلیدواژه‌ها


آگامبن، جورجو(1389)، معاصر چیست، ترجمه امیر کیانپور، گام نو، تهران.
بدیو، آلن (1391)، نگاهی درباره مارسل دوشان، ترجمه علیرضا ارواحی و شکوه کریمی، گلستانه 1، شماره 120، 42-45
پاکباز، رویین(1386)، دایره­المعارف هنر، فرهنگ معاصر، تهران.
چایکوفسکایا، ورا (1385)، جستجوی انسان در هنر معاصر، ترجمه منیژه اذکایی، فصلنامه فرهنگستان هنر، خیال، شماره 19، 144-157
دومزون روژ، ایزابل(1389)، هنر معاصر، ترجمه جمال عرب زاده، دانشکده هنر، تهران.
راش، مایکل(1389)، رسانه­های نوین در هنر قرن بیستم، ترجمه بیتا روشنی، خسرو طالب زاده و نینا ماژجو، نشر نظر، تهران.
رید، هربرت(1387)، فلسفه هنر معاصر، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نشر نگاه، تهران.
فیشر، ارنست (1386)، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، ترجمه فیروز شیروانلو، انتشارات توس، تهران.
ککلن، آن (1394)، نظریه هنر معاصر، ترجمه بهروز عوض پور، نشر نگاه، تهران.
گنجی، ایمان؛ کیوان مهتدی (1391)، موزه یک کارخانه است؛ مجموعه راهنمای سیاسی برای هنر معاصر، حرفه هنرمند، تهران.
گلدبرگ، رزلی (1388)، هنر اجرا، ترجمه مریم نعمت طاووسی، نشر نمایش، تهران.
مالپاس، سایمون (1388)، ژان فرانسوا لیوتار، ترجمه بهرنگ پورحسینی، نشر مرکز، تهران.
میه،کاترین (1390)، هنر معاصر تاریخ و جغرافیا، ترجمه مهشید نونهالی، نشر نظر، تهران.
 
Ortega, Y & Gasset, J (1976), En Torno & Galileo (Esquema de las crisis Madrid , Revista Deocci.
Wild, Carolyn (2007), Matter and Meaning in the Work of Art, Joseph Kosoth S “One and Tree Chair” in philosophy and conceptual art, New York, Oxford University Press.