نویسنده = پهلوان، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی در باب معاصریت در هنر

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-14

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان