نویسنده = ���������� �������������� ����������
اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق؛ سعید حقیر